Професорсько-викладацький склад

Малачівський Петро Стефанович

  • Degrees: доктор технічних наук, професор, заступник завідувача каф. АКТ з наукової роботи

Фахівець в області чисельних методів і програмного забезпечення.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика».

Захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи на тему «Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближень».

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:
  • Математичне моделювання
  • Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій
  • Інструментальні програмні засоби проектування комп’ютерних технологій
 
Напрями наукових досліджень:
  • методи та програмно-алгоритмічні засоби опрацювання і аналізу експериментальних даних, апроксимація функцій.
 
Основні наукові праці:

 

Автор 162 наукових праць, в тому числі 3 монографій, підручника, 3 навчальних посібників і 5 авторських свідоцтв.

Здобувши кваліфікацію інженера-математика, був скерований на роботу в Обчислювальний центр Львівського філіалу математичної фізики Інституту математика АН УРСР (з 1992 р. Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України). Працював на різних інженерних і наукових посадах, з 1990 по 1995 р. завідував відділом “Інформатики й обчислювальних методів”, після цього – на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, а з липня 2019 року - на посаді т.в.о. завідувача відділом математичного моделювання нерівноважних процесів. За сумісництвом професор кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства.

З 1987 р. кандидат техн. наук за спеціальністю 05.13.11 – математичне та програмне забезпечення математичних машин і систем, з 2009 р. доктор техн. наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, звання ст.н.с. присвоєно у 2000 р., доцента – 2005 р., професора ‑ 2011 р.

Розвинув теорію чебишовського наближення функцій з інтерполяційними умовами й розробив методологію побудови неперервного та гладкого мінімаксного сплайн-наближення. Встановив умови існування та характеристичні властивості чебишовського наближення з відтворенням значень функції та її похідних у заданих точках поліномом, раціональним і деякими нелінійними виразами. Розробив методи та алгоритми визначення параметрів таких наближень, а також чебишовського наближення функцій багатьох змінних. Запропонував ефективні способи розв’язання деяких задач проектування інфор­маційно-вимірювальної техніки та систем автоматизо­вано­го керування із застосу­ван­ням матема­тичних моделей на основі чебишовського наближення.

Розробив пакети програм “РАДАН”  і  “АпроКріо” для розв’язування задач, що зводяться до чебишовського наближення функцій.

Last modified onСереда, 19 лютого 2020 17:03

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!