Історія кафедри

Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій (АКТ) є випусковою для спеціальностей 8.05020201“Автоматизоване управління технологічними процесами” та 8.05020202 ”Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва” і забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. На сьогодні її педагоги підготували понад тисячу фахівців (інженерів-автоматників), понад 40 кандидатів наук, 7 докторів наук. Зараз на кафедрі працює 18 викладачів, з них докторів наук – 5 (27,78%), кандидатів наук – 8 (44,44 %), без наукового ступеня – 5 (27,78%).

Кафедра АКТ планує здійснювати випуск докторів філософії спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з ліцензованим обсягом 20 осіб на денній формі навчання та 10 осіб на заочній формі навчання. Даний випуск обслуговують 14 викладачів, з них 9 докторів наук, професорів (64,29%) та 5 кандидатів наук, доцентів (35,71%).

Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» є сертифікати про акредитацію серія НД-ІV №1470699, 1470700, 1470701, 1470702, 1470703 від 05 серпня 2014 р. та ліцензія серія АЕ №636093 від 10 березня 2015 р.

Ліцензований обсяг прийому студентів на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів напряму 6.050202  “Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології” складає на денну форму навчання 115 осіб, на заочну – 60. Ліцензований обсяг прийому студентів на освітньо-професійну програму підготовки спеціалістів спеціальності 7.05020202 “Комп’ютерно інтегровані технологічні процеси і виробництва”  на денну форму навчання складає 60 осіб, на заочну – 50, на освітньо-професійну програму підготовки магістрів спеціальності 8.05020202 “Комп’ютерно інтегровані технологічні процеси і виробництва” на денну форму навчання – 15, на заочну – 5 осіб. Ліцензований обсяг прийому студентів на освітньо-професійну програму підготовки спеціалістів спеціальності 7.05020201 “Автоматизоване управління технологічними процесами” на денну форму навчання складає 15 осіб, на освітньо-професійну програму підготовки магістрів спеціальності 8.05020201 “Автоматизоване управління технологічними процесами ” на денну форму навчання – 15 осіб.

Перший випуск інженерів з автоматизації у складі 15 чоловік відбувся у 1968 році на випусковій кафедрі «Автоматизації та комплексної механізації поліграфічного виробництва». Протягом останніх 48 років шифри і назви спеціальностей і кафедри зазнали певних уточнень та змін, на сьогоднішній день випускова кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій здійснює ступеневу підготовку фахівців за двома ліцензованими спеціальностями 8.05020201 “Автоматизоване управління технологічними процесами” та 8.05020202 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва” напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Зараз кафедру АКТ очолює Казьмірович Роман-Станіслав Владиславович, який має вищу освіту за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка» – доктор технічних наук, професор.

Співробітники кафедри проводять аналіз потреби державних та комерційних підприємств у фахівцях за спеціальністю. Західний регіон України насичений приладобудівними та машинобудівними підприємствами, які в тій чи іншій формі використовують запозичені та власної розробки автоматизовані системи управління ТП, САПР. Серед таких підприємств: об'єднання фототелеграфної апаратури, Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т.Шевченка, Київський завод поліграфічних машин, видавництва, друкарні різних форм власності та ін. При загальній стабілізації економіки України попит на фахівців спеціальностей буде зростати.

Кафедра АКТ підтримує тісні зв'язки з ВАТ “Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку”, інститут прикладних проблем математики НАН України, ВАТ “Видавництво “Київська правда”, ТзОВ “Техноремонт”, поліграфкомбінатом “Зоря”, поліграфкомбінатом “Україна” (м. Київ), ВАТ “Київський завод поліграфічних машин” та іншими підприємствами видавничо-поліграфічної галузі. Також підтримується тісна наукова та навчально-методична співпраця з рядом навчальних закладів, зокрема з НУ “Львівська політехніка”, Національним технічним університетом „КПІ", Харківський національним університетом радіоелектроніки, Політехнікою Опольською (Польща), Політехнікою Лодзською (Польща), Варшавською Політехнікою і ін. Студенти та викладачі кафедри мають вагомий досвід участі у міжнародних науково-практичних конференціях.

Випускники спеціальності забезпечують організацію експлуатації та ремонту засобів автоматизації поліграфічного устаткування; підвищення ефективності поліграфічного виробництва; монтаж, налагодження та модернізацію систем управління поліграфічним устаткування на нових і реконструйованих виробництвах; проектування (конструювання) нових інформаційних систем у поліграфічній галузі; теоретичні та експериментальні дослідження нової поліграфічної техніки; працюють викладачами у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації.

Ряд випускників спеціальності згодом стали відомими науковцями та фахівцями. Зокрема, це І.Ф. Кокошко, директор ТзОВ „Приватполіграфія” (м. Миколаїв), І.С. Желізко, головний інженер КНІ „Прикарпаття”, В.І. Баламутов, головний механік Київської фабрики кольорового друку, В.Д. Чепара, який багато років успішно працював директором Поліграфкомбінату „Україна”, І.Н. Зубаль, який тривалий час був головним інженером ВО „Зоря” (м. Київ), а також М. Бугаєць, В. І. Скоропад, д.т.н., професори НУ „Львівська політехніка”, Петріашвілі Г.Г. д.т.н., професор, заступника директора інституту механіки і поліграфії Варшавської політехніки (Польща), П.М. Грицишин, к.т.н., директор Західного центру Українського відділення Всесвітньої лабораторії та ін.
Кафедра АКТ входить до складу факультету комп'ютерної поліграфічної інженерії (КПІ). Факультет комп'ютерної поліграфічної інженерії з 1994/95 н.р. розпочав підготовку бакалаврів за експериментальними планами, а в 1998/99 н.р. здійснив перший їх випуск.

Кафедра АКТ впродовж свого існування виконувала ряд держбюджетних та госпдоговірних тем.

Протягом останніх років колективом кафедри спроектовано та впроваджено системи керування асинхронно-тиристорним електроприводом на ВО „Зоря” у Києві на 18-й парафінувально-різальних автоматах типу ПРА-300. Системи автоматичного регулювання натягу стрічки при її намотуванні успішно впроваджені на рулонних офсетних машинах РО-62 на Феодосійській офсетній фабриці.

Під керівництвом доц. Р.В.Казьміровича виготовлено 9 систем числового програмного керування для паперорізальних машин, якими устатковані різні друкарні, зокрема Роменський завод поліграфічних машин.

Під керівництвом доц. М.С.Будіщева та за участю Я.С.Маруняка й С.В.Захарова була опрацьована мікропроцесорна система керування проявним пристроєм РДП-65 для обробки безсрібних фоточутливих матеріалів.

Під керівництвом доц. Т.І.Завгородньої виготовлено вуглеграфітові колектори для електричних машин.

Винайдено і впроваджено в друкарнях міст Києва, Дніпропетровська, Феодосії лічильно-групувальні пристрої лакувальних машин (керівник Казьмірович Р.В.) та лічильник для вимірювання метражу паперу на газетному агрегаті (керівник Дурняк Б.В.).

В цілому кафедрою АКТ спроектовано, здійснено монтаж, налагоджено і впроваджено у виробництво біля 40-ти різноманітних систем автоматичного керування поліграфічними машинами та процесами, що дало значний економічний ефект.

На даний час кафедра АКТ проектує ряд електронних пристроїв і систем для керування різноманітним поліграфічним обладнанням, зокрема аркушерізальними, паперорізальними, ниткошвейними, друкарськими, аркушепідбірними та іншими машинами на основі новітніх інформаційних технологій при застосуванні сучасної елементної бази.

У 1994 р. при кафедрі АКТ відкрита аспірантура за спеціальністю 01.05.02 „Математичне моделювання та обчислювальні методи" (лист МОУ №10/2-755 від 13.04.94 р.). З 1996 р. при кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» (лист МОУ №9/2-74 від 15.02.96 р.). У 1998 р. при кафедрі здійснено перший набір аспірантів зі спеціальності 05.13.06 „Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології” (лист МОУ №9/2-519 від 23.07.98 р.). Підготовку кандидатів наук за вказаними спеціальностями здійснюють професори, д.т.н. Луцків М.М., Дурняк Б.В., Овсяк В.К., Малачівський П.С, Казьмірович Р.В та доценти Стрепко І.Т., Верхола М.І., Нерода Т.В. В УАД успішно функціонує докторська спеціалізована рада за спеціальністю 05.13.06 „Інформаційні технології”.

Професори кафедри АКТ Дурняк Б.В., Луцків М.М., Казьмірович Р.В. є членами Спеціалізованих рад по захисту дисертацій при УАД, професор Малачівський П.С. – член Спеціалізованої вченої ради при Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Під керівництвом ректора УАД, проф. кафедри АКТ Дурняка Б. В. підготовлено і захищено 5 докторські та 17 кандидатських дисертацій. Вагомі наукові досягнення є у професора Луцківа М.М. За час роботи на кафедрі АКТ ним підготовлено 14 кандидатів технічних наук. Професори кафедри АКТ Тимченко О.В. і Овсяк В.К. підготували успішний захист 8 та відповідно 7 кандидатських дисертаційних робіт. Під керівництвом доцента Стрепка І.Т. та доц. Нероди Т.В. захищено дві кандидатські дисертації.

За останніх п’ять років викладачами кафедри АКТ підготовлено і захищено:

за 2011рік – 2 аспіранти (Лозовий П., Кобильник К.);
за 2012 рік – 6 аспірантів (Верхола Б., Назаренко О., Мусійовська М., Поліщук М., Федчишин Р., Лиса Н.);
за 2013 рік – 6 аспірантів (Шведова Л., Рибак В., Пасіка М., Шевченко О., Меденець Я.);
за 2014 рік – 2 аспіранти (Крестянполь О., Вараніцький Р.);
за 2015 рік – 6 аспірантів (Олійник Р., Сасс Т., Лагойда М., Якимчук Б., Триндій О., Поліщук Т.)

На даний час в аспірантурі за вказаними спеціальностями навчаються 8 аспірантів (Кульчицький Р., Курка П., Тимченко О., Гладченко М, Черничевич О., Майба Т., Козлюк О., Король В.) та 2 докторанти (Казьмірович О.Р., Сабат В.І.) У 2015 році кафедрою здійснено 20-й випуск магістрів. Особливо державною екзаменаційною комісією відзначений науковий і практичний рівень магістерських робіт. Після закінчення магістратури при кафедрі АКТ в різні роки продовжили навчання в аспірантурі 26 чоловік.

За звітний період кафедра підготувала, організувала і успішно провела п’ять Міжнародних конференцій “Комп’ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи “ДРУКОТЕХН”.

З 1996 року кафедра здійснює випуск фахового збірника наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”, який входить в перелік фахових видань ВАК. На даний час кафедра вже видала 34 збірників наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства’ з періодичністю 2 збірника в рік.

За останні 5 років викладачами кафедри видано 2 підручники, 14 навчальних посібників і 22 монографіїй та опубліковано понад 650 наукових статей, тез та навчально-методичних розробок.

У 2011 – 2015 роках кафедрою АКТ виконувались три держбюджетні теми та одна госпдоговірна.

Держбюджетні теми:

  1. Створення цифрових моделей і програмних засобів для інформаційних технологій систем автоматичного управління виробничими поліграфічними потоками (0115U002243 реєстраційний номер), керівник - Дурняк Богдан Васильович, проф., д-р техн. наук. Термін виконання 01.012015 – 31.12.2016 рр.
  2. Створення основних засад інформаційних технологій аналізу передачі фарби, тоновідтворення зображень та автоматизації налагодження фарбодрукарських систем (0113U000236 реєстраційний номер), керівник - Дурняк Богдан Васильович, проф., д-р техн. наук. Термін виконання 1.012013 – 31.12.2014 рр.
  3. Модель і програма комп’ютерної системи генерування програм з формул алгоритмів (ГеПФА) (0109U001214    реєстраційний номер), керівник - Овсяк В.К.,  д.т.н., професор. Термін виконання  1.01.2009– 31.12.2011 рр.


Госпдоговірна тема:

Розробка математичної концепції із застосуванням інформаційних технологій лазерної вібраційної діагностики тягових електродвигунів великої потужності. Договір №400-2012 (шифр внутрішній ВГТ-035/12), керівник - Дурняк Богдан Васильович, проф., д-р техн. наук. Термін виконання 20.12.2012р.-31.07.2013р.

Наукові напрямки кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!