Програма підготовки бакалаврів

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

 

Назва навчальної дисципліни

українською

англійською

 

Бази даних

Databases

Нормативна / варіативна

варіативна

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Спеціальність

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Кількість кредитів ЄКТС

3 кредити ЄКТС

Мова викладання

українська

Викладачі

Петрів Роман Іванович, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства

Профайл викладачів

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/308-petriv-roman-ivanovych

Консультації

Аудиторні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

1. Обсяг навчальної дисципліни

Вид заняття

лекції

лабораторні заняття

практичні заняття

самостійна робота

К-сть годин

18

18

 

54

 

2. Ознаки навчальної дисципліни

Курс, (рік навчання)

Семестр

Вид підсумкового контролю

4

7

залік

 

3. Анотація навчальної дисципліни

Реалізація задач автоматизації обробки інформації, автоматизації керування технологічними процесами та об'єктами, а також виконання проектних та дослідницьких робіт потребує від фахівця в галузі автоматики та приладобудування володіння теоретичними засадами та практичними навичками розробки моделей баз даних та їх практичної реалізації відповідними програмними засобами. Даний курс призначений для здобуття студентами відповідних теоретичних знань і базових практичних навичок у сфері проектування та використання баз даних.

 

4. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Бази даних» є вивчення методів, технологій та засобів збереження, опрацювання і виведення даних; формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для використання програмного забезпечення для створення комп’ютерних баз даних; вироблення вміння здійснювати їх практичну реалізацію.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні теоретичних знань, пов’язаних із сучасними базами даних, та практичних навичок роботи з системами керування базами даних.

 

5. Компетентності (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність використовувати для вирішення професійних завдань новітні технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу.

Здатність вільно користуватись сучасними комп'ютерними та інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та використовувати прикладні та спеціалізовані комп'ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації.

 

6. Результати (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Вміння застосовувати сучасні інформаційні технології та навички створювати бази даних.

Вміння використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв'язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, автоматизованого проектування, керування базами даних.

 

7. Зміст навчальної дисципліни

1. Основні поняття та визначення теорії баз даних.

2. Автоматизовані банки даних. Класифікація банків і баз даних.

3. Мовні засоби систем управління базами даних.

4. Системи управління базами даних.

5. Інформаційні моделі даних. Реляційні бази даних.

6. Основи реляційної алгебри.

7. Проектування баз даних: етапи і

8. Цілісність баз даних.

9. Нормалізація відношень.

 

8. Система оцінювання та вимоги

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою на основі контролю знань згідно з кредитно-модульною системою. Підсумкова оцінка є сумою балів, одержаних за окремі форми навчальної діяльності: поточне (виконання завдань під час аудиторних занять) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу (модульний контроль). Форма підсумкового контролю: залік.

За активність при проведенні занять, за виконання індивідуальних завдань студенти можуть отримувати додаткові бали.

За наявності результатів, попередньо отриманих в системі формальної та неформальної освіти, студенту можуть бути перезараховані відповідні модулі (кредити).

 

9. Рекомендована література

1. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 384 c.

2. Дейт К. Введение в системы баз данных. «Диалектика-Вильямс». 2008. – 1328 с.

3. Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 208 с.

4. Основні відомості про бази даних [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://support.office.com/uk-ua/article/Основні-відомості-про-бази-даних-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204.

5. Уроки SQL [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://moonexcel.com.ua/уроки-sql_ua.

 

10. Технічне та програмне забезпечення

Комп’ютерна лабораторія, обладнана відповідним технічним та системним програмним забезпеченням. Прикладне програмне забезпечення – СКБД (open source, GNU GPL тощо).

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!