Програма підготовки бакалаврів

 

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

 

Назва начальної дисципліни

українською

англійською

 

Контролери та їх програмне забезпечення

Controllers and their software

Викладач

Казьмірович Роман Владиславович

Профайл викладача

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/300-kazmirovych-roman-vladyslavovych

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

2. Анотація до дисципліни

На сьогодні основним напрямком вдосконалення інформаційно-керуючих пристроїв вітчизняного поліграфічного устаткування  є їх розробка на програмованих логічних контролерах (ПЛК), що належать до сегментів сучасної автоматики, які найдинамічніше розвиваються. ПЛК сприяють  інтеграції у багаторівневі цифрові виробництва із розвинутими мережевими технологіями.

Даний курс покликаний навчанню студентів процесів розроблення систем керування технологічними процесами на основі використання ПЛК, вивченню їх можливостей,основних типів, побудови, принципів роботи та мов їх програмування.

 

3. Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни - Метою вивчення курсу дисципліни «Контролери та їх програмування» є підготовка фахівців, що володіють навиками аналізу, проектування та експлуатації розподілених компонентів систем управління на базі апаратно-програмних засобів Logo! TD концерну «Siemens», Zelio Logic концерну «Schneider Electric» та вітчизняних ПЛК підприємства Мікрол.

 

4. Результати навчання

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: фізичні основи роботи, принцип побудови, характеристики та параметри сучасних програмованих логічних контролерів; мови програмування контролерів; методи налагодження програм на мові LAD та FBD в редакторі LOGO! Soft! Comfort, Zelio Soft 2; компоненти сучасних систем управління та систем промислового зв’язку.

вміти: програмувати на мовах LAD, FBD, визначати, підбирати, конфігурувати, параметрувати апаратно-програмні засоби, налагоджувати інтерфейси промислового зв’язку на різних рівнях системи управління, організовувати міжкомп’ютерний обмін даними в автоматизованих системах управління, виконувати монтаж та налагодження сучасних електронних компонентів.

 

5. Обсяг дисципліни

 

Вид заняття

лекції

практичні заняття

лабораторні роботи

Самостійна

робота

Загальний баланс часу роботи

Кількість кредитів ECTS

К-сть

годин

16

16

24

64

120

4

 

6. Ознаки курсу

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Вид підсумкового контролю

Нормативний\вибірковий

2019/2020

8

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

4

іспит

Н

 

7. Пререквізити навчальної дисципліни

 

Раніше вивчені дисципліни, знання яких необхідні для освоєння курсу: «Математичний аналіз», «Загальна фізика», «Електротехніка і електромеханіка»,  «Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт», «Теорія інформації», «Мікропроцесорна техніка».

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даної дисципліни: «Технічні засоби автоматизації», “Метрологія, технологічні вимірювання і прилади», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Цифрові системи керування», «Електропривод технологічних комплексів», «Проектування інформаційно-керуючих пристроїв», «Автоматизація технологічних процесів», «Системи автоматизованого керування робочими потоками». Освоєння матеріалу даної дисципліни професійної та практичної підготовки безпосередньо пов'язано з успішним виконанням дипломного проекту.

 

8. Зміст курсу (Список тем)

 

Змістовий модуль 1. Програмування логічних контролерів Zelio Logic концерну Schneider Electric мові LAD

Тема 1.1. Автоматизовані системи керування і їх ієрархія. Моделі ПЛК. Будова ПЛК. Принцип роботи ПЛК. Робочий цикл ПЛК. Мови програмування ПЛК згідно стандарту МЕК 61131-3.

Тема 1.2. Технічні характеристики. ПЛК Zelio Logic. Будова. Під’єднання. Вхідний та вихідний інтерфейс ПЛК. Робота з меню. Введення та редагування ступінчатої діаграми.

Тема 1.3. Програмування ПЛК на мові LAD в середовищі Zelio Soft 2.

Тема 1.4. Приклади програм на мові LAD. Інтелектуальна система керування гаражем.

Тема 1.5. Основні відомості про ПЛК вітчизняного виробництва Мікрол.

Змістовий модуль 2. Програмування логічних контролерів LOGO! концерну Siemens на мові FBD

Тема 2.1. Контролери сімейства ПЛК LOGO! Апаратний комплекс модулів ПЛК. Особливості вибору та розробки конфігурації. Мережеві структури ПЛК.

Тема 2.2. Інструментальне середовище розробки програм LOGO! Soft! Comfort. Основи запису програм.

Тема 2.3. Рішення прикладних задач автоматизації на основі ПЛК. Принципи розробки програм. Емуляція функціонування програми.

Тема 2.4. Мова функціональних блокових діаграм. Постійні та з’єднувачі. Базові функції мови FBD. Спеціальні функції мови FBD.

Тема 2.5. Приклади програм на мові FBD.

 

9. Навчальний графік курсу.

«Контролери та їх програмне забезпечення»

для бакалаврів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

8 семестр

Види занять

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Лекції

Обсяг годин

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

Лабораторні заняття

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

Практичні заняття

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

 

Консультації

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Х – наявність консультації; МК – модульний контроль; ПК – підсумковий контроль.

 

10. Система оцінювання та вимоги

 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Контролери та їх програмне забезпечення» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання лабораторних робіт, практичних занять, захист індивідуальних завдань) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю: іспит.

За активність при проведенні практичних робіт та за своєчасне виконання домашніх завдань, виконання рефератів по заданих темах студенти можуть отримувати додаткові бали.

 

8 семестр

Вид навчального завдання

Кількість балів за виконання завдання

Кількість завдань

Критерії оцінювання

Всього

Лекції

1

8

 

Відвідуванісь лекцій

8

Лабораторна робота

3

8

оформлення результатів,

повнота відповідей при захисті лабораторної роботи

24

Практичні заняття

3

8

оформлення результатів,

повнота відповідей при захисті практичної роботи

24

Індивідуальне завдання

8

1

вірність розв’язку завдання,

оформлення завдання

8

Модульний контроль (МК1 та МК2)

18

2

кожний білет МК1 та МК2 складається з чотирьох тестових завдань з чотирма відповідями, з яких одна відповідь вірна та чотирьох завдань різної ступені складності.

36

Підсумковий контроль (ПК)

іспит

 

перевірка знань студентів по теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навиків самостійної роботи

100

 

 

11. Рекомендована література

1. Парр Э. Программируемые контроллеры: руководство для инженера /Э. Парр; пер. 3-го англ. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 516 с.

2. Куцик А. Автоматизовані системи керування на програмованих логічних контролерах: навч. посіб. /А. Куцик, В. Місюренко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 200 с.

3. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования/ Под. ред. проф. В.П. Дьяконова. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 256 с.

4. Максимычев О.И. Программирование логических контроллеров (PLC): учеб. пособие /О.И.Максимычев, А.В. Либенко, В.А. Виноградов. –М.: МАДИ, 2016. – 188 с.

5. Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навч. посіб / [Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П.]. – К. : Вид-во «Ліра-К», 2011. – 552 с.

6. Telemecanique Zelio-Logic. Интеллектуальное программируемое реле. Руководство пользователя. Январь 2000. Schneider Electric.

7. Руководство по программированию в среде LOGO!Soft Comfort 6.0 (Siemens).

8. Система LOGO и программа LOGO!Soft Comfort в сети Интернет http //www.siemens.com/logo/

9. Мишель Ж., Лоржо К., Эспьо Б. Программируемые контроллеры /пер. с франц. А.П. Сизова. – М.: Машиностроение, 1986. – 176 с.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!