Спеціальності

 

Галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування»

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Фахівці цієї спеціальності відповідно до стандарту вищої освіти можуть працювати в напрямі автоматизації технологічних процесів і виробництв на основі застосування обчислювальної та мікропроцесорної техніки, розроблення алгоритмічно-програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій, проектування та впровадження систем автоматичного керування та проектування поліграфічного устаткування. Випускники підготовлені для роботи на посадах інженерів і спеціалістів підрозділів з проектування, впровадження, розробки, ремонту і обслуговування автоматизованих інформаційних систем з урахуванням комерційного та економічного контексту.

 

Освітньо-професійна програма «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Спеціалісти можуть працювати у видавничо-поліграфічних структурах, проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях, в яких проводиться проектування й експлуатація засобів автоматизації, в тому числі і складних комп'ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв. Відтак, набуті предметні компетентності та програмні результати навчання дають випускникам можливість фахово знаходити нові рішення та розв'язувати технічні завдання у фотоскладальних цехах, на дільницях кольороподілу, в електроцехах, лабораторіях електроніки та мікропроцесорної техніки, контрольних та вимірювальних приладів, автоматики, у друкарських та брошурувально-палітурних цехах, дільницях оперативної поліграфії. Фахівці одержують належну підготовку для роботи у ключових галузях промисловості та народного господарства, в яких використовуються сучасні системи керування, регулювання та контролю, з узагальненим пріоритетним напрямком поліграфічної галузі виробництва. Випускники проектують та моделюють автоматизовані системи на розповсюджених обчислювальних платформах.

 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Місцем професійної діяльності фахівців з комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв є підприємства які займаються: розробкою і супроводом комп’ютерно-інтегрованих засобів автоматизації і автоматичних систем управління для різних об'єктів; програмуванням систем управління процесами, що оснащені сучасними мікропроцесорними та комп’ютерними засобами; розробкою, комплектацією і монтажем комп’ютерно-інтегрованих систем автоматизації; системним і прикладним програмуванням для інженерних і економічних завдань в типових ОС; проектуванням, створенням і експлуатацією баз даних в архітектурі «клієнт-сервер» для використання в корпоративних мережах і мережах Internet. Професійні назви робіт, які може виконувати здобувач: інженер з комп'ютерних систем, інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики, інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер із застосування комп'ютерів, адміністратор бази даних, аналітик з комп'ютерних комунікацій, аналітик комп'ютерних систем.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!