Про кафедру

Враховуючи вимоги науково-технічного прогресу, Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова в 1963 році вперше в Радянському Союзі започаткував підготовку фахівців нової спеціальності „Автоматизація і комплексна механізація процесів поліграфічного виробництва”. Профілююча кафедра АКМ ПВ була створена 1 вересня 1967 року. Очолив кафедру проректор з УНР к.т.н., доц. Толстой Г.Д. За значні досягнення його було відзначено почесним званням „Заслужений працівник вищої школи”. Серед перших викладачів кафедри були к.т.н., доц. В.Т. Баранов, в.о. доц. М.М. Луцків, ст. викладачі І.А. Волощак, Я.С. Маруняк, М.З. Камеко, асистенти Г.Н. Тітов і Р.В. Казьмірович. Першочерговим завданням кафедри було створення нових курсів і лабораторій, розгортання наукових досліджень в галузі автоматизації поліграфічного виробництва.

Тоді на кафедрі були лабораторії: автоматизації, електротехніки, електроніки, електропривода та електроустаткування поліграфічних машин.

В подальші роки колектив кафедри формувався в основному з кращих випускників кафедри (д.т.н. проф. Дурняк Б.В., к.т.н. доценти Верхола М.І., Гордієвський В.І., Кавин Я.М., Петрів Р.І., Казьмірович О.Р., Нерода Т.В., Луцків І.М., ст. викладачі Калитка М.І., Федина Б.І., Пановик У.П., Шевчук О.В., асистенти Гук І.Б., Сорочинський О.М., Олійник Р.В. та випускників Львівської політехніки (д.т.н професори Овсяк В.К., Тимченко О.В., Дунець Р.Б., Малачівський П.С., Заяць В.М., к.т.н. доценти Завгородня Т.І., Берлін А.С., Стрепко І.Т., Будіщев М.С., Школьний В.О., Модла Р.М., ст. викладачі Шот Р.І., Вераксич О.О., ас. Сторожинський Р.В.).

Перший випуск у складі 15 чоловік відбувся 1968 року. Згодом перші випускники стали керівними працівниками: В.Д. Чепара – директор Поліграфкомбінату „Україна”, І.Ф. Кокошко – директор ТзОВ „Приватполіграфія” у м. Миколаєві, І.С. Желізко – головний інженер КНІ „Прикарпаття”, В.І. Баламутов – головний механік Київської фабрики кольорового друку, І.Н. Зубаль – головний інженер ВО „Зоря” у Києві, М.А. Гладун – директор Львівського механічного заводу та інші.

З моменту заснування кафедру очолювали проф. Толстой Г.Д. (1967–1983, 1987–1991), доц. Баранов В.Т. (1983–1987), проф. Луцків М.М. (1991–2001),

проф. Дурняк Б.В. (2001–2015), проф. Казьмірович Р.В. (2015 – по даний час).З наступних випускників кафедри відомими вченими стали викладачі НУ „Львівська політехніка” д.т.н., проф. П.І. Скоропад та к.т.н. доц. М.Й.Бугаєць, д.т.н. проф. Петріашвілі Г.Г. – заст. декана інституту механіки і поліграфії Варшавської політехніки, проф., к.т.н. Житецький В.Ц. та к.т.н. доц. Хамула О.Г., які викладають на кафедрах УАД, випускники к.т.н. Шульжик Ю.О., Овсяк О.В. працюють в Центрі управління регіональним відділенням, к.т.н., директор Західного центру Українського відділення Всесвітньої лабораторії П.М. Грицишин та ін.

На посаді завідувача кафедри Баранов В.Т. продовжив організаційну та науково методичну роботу на кафедрі АПВ. За його участю була повністю оновлена лабораторія електротехніки, доц. Завгородньою Т.І. був створений лабораторний практикум з „Теоретичних основ електротехніки“. Під керівництвом доц. Школьного В.О. була створена лабораторія мікропроцесорної техніки та модернізовані лабораторії електричних і технологічних вимірювань. За активної участі доцентів Берліна А.С. та Тітова Г.Н. була створена сучасна на той час лабораторія фотонабору.

З обранням на посаду завідувача кафедри д.т.н. проф. Луцківа М.М. на кафедрі почали широко впроваджуватись комп’ютерно-інтегровані технології. Починаючи з 1994 року кафедра почала підготовку фахівців з нової спеціальності „Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних технологій друкарства“. А вже у 1998 році відбулася друга серйозна трансформація напрямку підготовки спеціалістів, відкрито нову спеціальність „Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва” та перейменовано кафедру з АПВ на АКТ (Автоматизації та комп’ютерних технологій). З цією назвою кафедра існує і до сьогодні, має сформований дружній колектив, постійно підвищує фаховий рівень своїх працівників та рівень методичного забезпечення навчального процесу.

Під керівництвом проф. М.М. Луцківа створено новий науковий напрямок – моделювання та опрацювання систем автоматичного керування і розгорнуто дослідження систем автоматичного моделювання електромеханічних систем приводів ротаційних машин, а також проводиться розробка математичних моделей та програм моделювання процесу розкочування фарб у фарбовому апараті, впроваджені передові інформаційні технології у видавничо-поліграфічний комплекс України.

Кафедра АКТ впродовж свого існування виконувала ряд держбюджетних та госпдоговірних тем.

Особливо значних успіхів у науково-дослідній роботі домоглася група науковців під керівництвом проф. М.М. Луцківа за участю доцентів І.А. Волощака, І.Т. Стрепка та Б.В. Дурняка. Спроектовані кафедрою системи керування асинхронно-тиристорним електроприводом впроваджені на ВО „Зоря” у Києві на 18-и парафінувально-різальних автоматах типу ПРА-300. Системи автоматичного регулювання натягу стрічки при її намотуванні успішно впроваджені на рулонних офсетних машинах РО-62 на Феодосійській офсетній фабриці. Названа група спроектувала, здійснила монтаж, налагодила і запустила у виробництво близько 20-ти різноманітних систем автоматичного керування поліграфічними машинами та процесами, що дало значний економічний ефект.
Під керівництвом доц. Р.В. Казьміровича виготовлено 9 систем числового програмного керування для паперорізальних машин, якими оснащені різні друкарні, зокрема Роменський завод поліграфічних машин.

Під керівництвом доц. М.С. Будіщева та за участю Я.С. Маруняка й С.В. Захарова була опрацьована мікропроцесорна система керування проявним пристроєм РДП-65 для обробки безсрібних фоточутливих матеріалів.

Під керівництвом доц. Т.І. Завгородньої виготовлено вуглеграфітові колектори для електричних машин.

Дослідні взірці трьох систем автоматизації рулонних аркушерізальних машин та робоча документація на них (керівник доц. Стрепко І.Т.) передані СКБ Ходорівського ЗПМ для їх серійного впровадження.

Винайдено і впроваджено в друкарнях міст Києва, Дніпропетровська, Феодосії лічильно-групувальні пристрої лакувальних машин (керівник Р.В. Казьмірович) та система вимірювання метражу паперу на газетному агрегаті (керівник Б.В. Дурняк).

Доцент М.І. Верхола впровадив науково-дослідну роботу „Моделювання та дослідження фарбових систем друкарських машин” в УНДІ спеціальних видів друку м. Києва.

Заслуговують на увагу наукові дослідження, виконані під керівництвом проф. В.К. Овсяка в галузі теорії секвенційних алгоритмів.
Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою наукову і ділову кваліфікацію. Зараз на кафедрі працюють 6 докторів наук, професорів та 7 кандидатів наук, доцентів. За час існування кафедри співробітниками та аспірантами кафедри АКТ захищено 5 докторських та 28 кандидатських дисертацій, з них 22 підготовлено в аспірантурі на кафедрі, яка дії з 1986 року за трьома спеціальностями. Першими аспірантами були її випускники Б.В. Дурняк та М.І. Верхола. Першими здобувачами кафедри були І.Т. Стрепко та І.В. Волощак, які успішно захистили кандидатські дисертації. Підготовку кандидатів наук за вказаними спеціальностями здійснюють професори Дурняк Б.В., Луцків М.М., Малачівський П.С., Овсяк В.К., Тимченко О.В. та доценти Верхола М.І., Стрепко І.Т., Казьмірович Р.В. На даний час за вказаними спеціальностями навчаються на денній формі навчання 10 аспірантів, на заочній – 6, прикріплено здобувачами 7 чоловік.

Значним досягненням кафедри була організація та успішне проведення в 1996 році в академії Міжнародної наукової конференції „Комп’ютерні технології друкарства: алгоритми, системи, сигнали – ДРУКОТЕХН – 96”. Ця конференція започаткувала проведення кафедрою регулярних міжнародних конференцій за вказаною тематикою з періодичністю два роки, з щораз ширшим залученням провідних вчених Європи.

З 2001 року кафедру АКТ очолював її випускник Дурняк Б.В. – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, ректор УАД.

За останні десять років зріс науковий рівень досліджень вчених кафедри, особливо в галузі інформаційних технологій, зокрема математичному моделюванню та обчислювальним методам, проектування складних поліграфічних систем, захисту цінних паперів, інформаційного захисту документообігу (наукові керівники – професори Дурняк Б.В., Луцків М.М., Малачівський П.С., Заяць В.М.).

В останні роки створені нові навчальні лабораторії „Технічні засоби автоматизації” (доц. М.І. Верхола), „Електронні методи перетворення зображень” (доц. Р.В. Казьмірович), сучасна науково-дослідна лабораторія лазерних інформаційних технологій.

Тепер на кафедрі функціонують 15 навчальних лабораторій, одна науково-дослідна лабораторія та філіал обчислювального центру, де студенти проводять лабораторні роботи, а викладачі та аспіранти наукові дослідження.

На сьогоднішній день випускова кафедра АКТ здійснює ступеневу підготовку фахівців за двома ліцензованими спеціальностями 8.092501 „Автоматизоване управління технологічними процесами” та 8.092502 „Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва” напряму підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

Першими аспірантами були її випускники Б.В. Дурняк та М.І. Верхола. Першими здобувачами кафедри І.Т. Стрепко та І.В. Волощак, які успішно захистили кандидатські дисертації. Підготовку кандидатів наук за вказаними спеціальностями здійснюють професори Дурняк Б.В., Луцків М.М., Малачівський П.С., Овсяк В.К., Тимченко О.В. та доценти Верхола М.І., Стрепко І.Т., Казьмірович Р.В. За час роботи на кафедрі АКТ проф. Луцків М.М. підготував 14 кандидатських дисертацій, проф. Дурняк Б.В. 3 докторські і 9 кандидатських, проф. Овсяк В.К. 4 кандидатські, проф. Тимченко О.В. 5 кандидатських дисертацій. На даний час в аспірантурі за вказаними спеціальностями навчаються 12 аспірантиів, переважну більшість складають випускники кафедри АКТ. У 2010 році кафедрою здійснено 15-й випуск магістрів.

На даний час за вказаними спеціальностями навчаються по денній формі навчання 10 аспірантів, по заочній – 6, прикріплено здобувачами 7 чоловік.
Знайшли подальший розвиток комплекс робіт аспірантів та співшукачів кафедри під керівництвом проф. Дурняка Б.В., пов’язаних із створенням інформаційних технологій формування графічних засобів захисту документів, систем захисту даних в електронних засобах масової інформації, семантичного захисту інформації в системах документообігу та створення графічних засобів захисту документів з використанням стеганографічних методів.

На даний час на кафедрі активно продовжується науково-дослідна робота. Це і наукові розробки, і тісна співпраця з ПК «Україна» щодо розробки систем захисту цінних паперів, з видавництвом «Зоря» м. Дніпропетровськ щодо автоматизації допоміжних операцій в різноманітних технологічних процесах, з Українським НДІ спеціальних видів друку щодо дослідження стрічкопровідних систем рулонних друкарських машин та систем керування їх фарбовими апаратами. Кафедра брала активну участь у виготовленні першого в Україні взірця рулонної друкарської машини ДВР-62. Добрі здобутки кафедра має в організації студентської наукової роботи. На щорічних всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт студенти обох спеціальностей здобувають призові місця та дипломи з профілюючих дисциплін кафедри.

В цілому кафедрою АКТ спроектовано, здійснено монтаж, налагоджено і впроваджено у виробництво понад 50 різноманітних систем автоматичного керування поліграфічними машинами та процесами, що дало значний економічний ефект. Наукові розробки кафедри впроваджені на Київському, Ходорівському, Роменському, Тульському, Кизил-Юртівському заводах поліграфічних машин та в понад 10 друкарнях України.

1996 року кафедра здійснює регулярний випуск фахового збірника наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”, який входить в перелік фахових видань ВАК. На даний час кафедра вже видала 24 збірники.

Викладачами кафедри написані такі оригінальні підручники та навчальні посібники: „Автоматизация полиграфических производственных процессов”, (Г.Д. Толстой, 1970 р.), „Электрооборудование полиграфических машин” (І.А. Волощак та ін., 1973 р.), „Автоматизация технологических процесов в полиграфии” (Г.Д. Толстой та ін., 1980 р.), „Автоматизированные системы переработки текстовой информации” (А.С. Берлін та Г.Н. Тітов, 1991 р.), „Системи автоматичного керування ротаційними машинами з пружними зв’язками” (М.М. Луцків, 1991 р.), „Технические средства переработки текста и иллюстраций” (А.С. Берлін, Г.Н. Тітов та ін., 1994 р.), „Теплові процеси в поліграфії” (Р.І. Шот, І.Т. Стрепко, 1998 р.), „Автоматизований електропривод поліграфічних машин” (І.А. Волощак, І.Т. Стрепко, 1998 р.), “Теорія автоматичного керування” (Б.В. Дурняк та ін., 2004 р.), “Теоретичні основи технічної кібернетики” (Б.В. Дурняк та ін., 2004 р.), “Програмування в середовищі Visual Basic” (П.С. Малачівський, 2004 р.), “Програмна та апаратна реалізація схем автоматизації на базі мікро ЕОМ” (Б.В. Дурняк, І.Т. Стрепко, Г.Н. Тітов., Б.І Федина, 2005 р.), “Методи математичного програмування в задачах автоматизації поліграфічного виробництва” (І.Т. Стрепко, А.В. Єфімов, 2005 р.), “Розробка і дизайн рекламних видань” (Б.В. Дурняк та ін., 2005 р.), “Основи проектування цифрових логічних пристроїв” (Б.В. Дурняк, І.Т. Стрепко, Г.Н. Тітов, О.В. Тимченко, 2006 р.), “Логістика в поліграфічному виробництві” (Б.В. Дурняк та ін., 2006 р.), “Засоби автоматики і телемеханіки” (І.Т. Стрепко та ін., 2006 р.), “Рівняння динаміки елементів систем керування” (І.Т. Стрепко та ін., 2006 р.), “Методи підвищення точності вимірювань” (П.С. Малачівський та ін., 2009 р.), “Числові методи аналізу лінійних та нелінійних систем” (Б.В. Дурняк, В.М. Заяць та ін., 2009 р.), “Інтернет-технології передавання мовних сигналів” (Б.В. Дурняк, О.В. Тимченко та ін., 2010 р.),

Видано монографії: „Алгоритми і аналіз методів, алгебра впорядкувань” (В.К. Овсяк, 1996 р.), “Проектування систем керування на однокристальних мікро-ЕОМ” (І.Т. Стрепко, О.В. Тимченко, Б.В. Дурняк, 1998 р.), “Стрічкопровідні системи рулонних друкарських машин. Моделювання, управління” (Б.В. Дурняк, 2002 р.), “Математичне моделювання і реалізація систем керування стрічкопровідними системами” (Б.В. Дурняк, О.В. Тимченко, 2003 р.), “Teoria algorytmow abstrakcyjnych I modelowanie matematyczne systemow informacyjnych” (В.К. Овсяк, 2005 р.), “Системний аналіз та оптимізація параметрів книжкових видань” (Б.В. Дурняк та ін., 2006 р.), “Wybrane zagadnienia modelowania i symulacji komputerowej dynamiki maszyn poligraficznych” (М.М. Луцків, 2009 р.), “Семантичний захист інформації в системах документообігу” (Б.В. Дурняк та ін., 2010 р.). Це далеко не весь перелік основних публікацій колективу кафедри АКТ.

Всього за час існування колективом кафедри опубліковано понад дві тисячі праць, одержано близько 200 авторських свідоцтв та патентів України.
Кафедра АКТ бере активну участь у виставках, зокрема, за останні роки брала участь у міжнародних виставках “Поліграфія” (м. Київ), “Сучасні навчальні заклади” (м. Київ), “Інтерполіграф” (м. Москва), “Інвестиційний ярмарок” (м. Львів), “DRUPA” (Німеччина).

З нагоди 80-річного ювілею академії кафедра із вдячністю відзначає плідну працю і великі заслуги першого завідувача кафедри, професора Г.Д. Толстого у справі заснування та становлення кафедри, а також його наступників доцента В.Т. Баранова, професорів М.М. Луцківа та Б.В. Дурняка, підтримку в роботі з боку деканату й ректорату.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!