Програма підготовки бакалаврів

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

Назва навчальної дисципліни

українською

англійською

 

Метрологія, технологічні вимірювання і прилади

Metrology, technological measurements and devices

Мова викладання

українська

Викладачі

Пановик Уляна Петрівна, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства

Профайл викладачів

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/316-panovyk-uliana-petrivna

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

 1. Анотація навчальної дисципліни

Розробка та впровадження автоматизованого управління технологічними процесами і виробництвами пов’язане з необхідністю вимірювання різних технологічних параметрів, які описують стан технологічного процесу. Даний курс знайомить студентів із сучасними поглядами на науково-методичні основи та стандарти в галузі автоматизації та управління, навчає застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів; методи опрацювання результатів вимірювання та підвищення точності вимірювання, методи обґрунтування та вибору вимірювальних комплексів за необхідними метрологічними характеристиками, принципи роботи і типи стандартних первинних перетворювачів та їх метрологічні характеристики.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є отримання студентами знань з організації метрологічного забезпечення та технологічних вимірювань, зокрема отримання навиків математичного опрацювання результатів вимірювань, засвоєння методів вимірювання технологічних параметрів і оцінки їх результатів, принципів побудови та застосування приладів з врахуванням сучасних вимог міжнародних документів та національної законодавчої і нормативної бази.

Завдання дисципліни – формування у студентів знань, вмінь та навичок з організації метрологічного забезпечення при технологічних вимірюваннях електричних та неелектричних величин та опрацювання результатів вимірювання для досягнення єдності і потрібної точності вимірювання при дослідженні та експлуатації технічних засобів.

 1. Компетентності (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів; принципи роботи і типи стандартних первинних перетворювачів та їх метрологічні характеристики.

 1. Результати (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик.

 

 1. Обсяг навчальної дисципліни

Вид заняття

лекції

лабораторні заняття

практичні заняття

самостійна робота

загальний баланс часу роботи

кількість кредитів ECTS

К-сть годин

52

52

35

161

300

10

 

 1. Ознаки навчальної дисципліни

Курс, (рік навчання)

семестр

спеціальність

ступінь вищої освіти

вид підсумкового контролю

нормативна\вибіркова

формат курсу

3

5 / 6

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

бакалавр

залік / іспит

Н

Змішаний (blended learning)

 

 1. Зміст навчальної дисципліни (список тем)
 1. Метрологія – наука про вимірювання. Фізичні величини та їх одиниці.
 2. Принципи та методи вимірювання.
 3. Засоби вимірювальної техніки та їх похибки.
 4. Оцінювання похибок вимірювання.
 5. Систематичні та випадкові похибки.
 6. Основні етапи опрацювання результатів вимірювання.
 7. Опрацювання результатів прямого вимірювання.
 8. Опрацювання результатів опосередкованих вимірювань.
 9. Державна метрологічна служба України.
 10. Класифікація засобів вимірювальної техніки.
 11. Первинні вимірювальні перетворювачі.
 12. Аналогові вимірювальні прилади.
 13. Електронні вимірювальні прилади.
 14. Цифрові засоби вимірювальної техніки.
 15. Вимірювальні прилади порівняння.
 16. Вимірювання струму та напруги, фазового зсуву та частоти.
 17. Вимірювання потужності та енергії.
 18. Вимірювання електричного опору.
 19. Класифікація перетворювачів неелектричних величин.
 20. Перетворювачі з електричною величиною на виході.
 21. Електромагнітні та теплові перетворювачі.
 22. Електрохімічні та оптичні перетворювачі.
 23. Вимірювання геометричних розмірів та рівнів.
 24. Вимірювання механічного зусилля та тиску.
 25. Вимірювання витрат та параметрів руху.
 26. Вимірювання температури.
 27. Вимірювання світлових величин.

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання і прилади» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання лабораторних робіт, захист індивідуальних завдань) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю: залік та іспит.

Критерії оцінювання кожного виду навчального заняття передбачають врахування наступних чинників: правильність та повнота виконання роботи, дотримання графіку виконання, розуміння матеріалу, правильність наведеної відповіді, яка відображає розуміння вивченого матеріалу, вміння аналізувати отриману інформацію для вибору правильного методу і практичного засобу отримання вірного результату. Несвоєчасність виконання без поважних причин, наявність помилок у виконанні чи захисті роботи знижують отриману за неї кількість балів. За активність при проведенні практичних робіт та за своєчасне виконання всіх домашніх завдань, виконання рефератів по заданих темах та участь в олімпіадах різних рівнів студенти можуть отримувати додаткові бали.

 

 1. Рекомендована література
 1. Головко Д. Б., Рего К. Г., Скрипник Ю. О. Основи метрології та вимірювань. Київ: Либідь, 2001. 408 с.
 2. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: навч. посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. 624 с.
 3. Поліщук Є. С., Дорожовець М. М., Івахів О. В.. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин. Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. 618с.
 4. Поліщук Є.С., Дорожовець М. М., Яцук В. О. Метрологія та вимірювальна техніка: підручник. Львів: Видавництво “Бескід Біт”, 2003. 544 с.
 5. Рішан О.Й. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади: курс лекцій. К.: НУХТ, 2007. 162 с.
 6. Цюцюра В.Д., Цюцюра С. В. Метрологія та основи вимірювань: навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2003. 180 с.

 

 1. Технічне та програмне забезпечення

Технічне забезпечення: обладнання лабораторії метрології та технологічних вимірювань, проектор, комп’ютери з доступом до мережі Інтернету.

Базове програмне забезпечення: операційна система Windows 7; засіб архівування WIN RAR; антивірус Microsoft Security Essentials.

Прикладне програмне забезпечення загального призначення : текстовий процесор Microsoft Word 7; табличний процесор Microsoft Excel 7; системи підготовки мультимедійних презентацій Microsoft Power Point 7; програма для роботи з PDF-файлами Adobe Acrobat Reader; програмне забезпечення LabVIEW.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!