Програма підготовки магістрів

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

 

Назва курсу

Системи автоматизованого керування робочими потоками

Викладач

Казьмірович Олег Романович

Профайл викладача

http://akt.uad.lviv.ua.

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

2. Анотація до дисципліни

Одним із основних напрямів створення конкурентних переваг вітчизняних поліграфічних підприємств на сьогодні є перебудова й оптимізація бізнес-процесів на основі впровадження автоматизованих систем управління адміністративною, господарською, фінансовою та виробничою діяльністю. Це можливо здійснювати при підвищенні рівня автоматизації виробництва й інтеграції різних виробничих ділянок у єдине виробниче інформаційне середовище, яке включає апаратні засоби, програмне забезпечення, комунікації, користувачів, засоби стимулювання, контролю, методи й способи управління, документопотоки, процедури, регламенти й норми.

На сучасному етапі світова промисловість успішно розвивається шляхом впровадження концепції технології «Індустрія 4.0», основними принципами якої є інтеграція всіх етапів життєвого циклу в єдине інформаційне середовище, розвинута автоматизація виробництва, яка включає мережеве вибудовування устаткування й виробничих ліній та оперативне їх переналаштування під нове замовлення. У поліграфічній промисловості розроблена технологія міжнародного стандарту СІР4/JDF. На її основі функціонують автоматизовані друкарські виробництва Prinect компанії Heidelberg, Printnetwork фірми Man Roland, Logotronic фірми KBA, Finishing 4.0 фірми Müller Martini, Printing 4.0 фірм Komori & Screen та інші. Наскрізний цифровий робочий потік став можливим при застосуванні інтегрованих мереж поліграфічних машин та систем. Впровадження систем організації замовлень через мережеві інформаційні технології в сучасних друкарнях з комп’ютерно-інтегрованими виробництвами дозволяє виконувати замовлення в максимально стислі терміни.

 

3. Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни – формування та вивчення теоретичних основ, методів та засобів організації інтегрованих інформаційних систем автоматизованого управління сучасних поліграфічних виробництв.

 

 

 

 

4. Результати навчання

У результаті навчання дисципліни, студент повинен

знати:

моделі інтегрованих інфраструктур інформаційних систем сучасних промислових підприємств;

основні модулі систем ERP та МЕS;

основи структури XML-документа;

особливості графічної мови секвенційних функціональних схем SFC програмованих логічних контролерів;

найпоширеніші сучасні системи автоматизованого керування друкарськими процесами;

інформаційні моделі управління цифровими робочими потоками поліграфічним виробництвом на основі формату CIP4/JDF;

основні функціональні модулі систем автоматизованого керування сучасним друкарським устаткуванням;

ієрархічну структуру JDF/JMF – комунікації;

структуру системи управління автоматичної ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції та паковань.

вміти:

визначати які функції реалізують типові системи класу ERP та МЕS сучасних промислових підприємств;

визначати області застосування функціональних модулів систем автоматизованого керування сучасним поліграфічним устаткуванням;

здійснювати верифікацію робочих завдань у форматі CIP4/JDF;

оцінювати якість друкованих елементів штрихкодових позначок при ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції та паковань.

 

5. Обсяг навчальної дисципліни

Вид заняття

лекції

лабораторні роботи

Самостійна

робота

Загальний баланс часу роботи

Кількість кредитів ECTS

К-сть

годин

17

34

69

120

4

6. Ознаки дисципліни

Курс, (рік навчання)

Семестр

Спеціальність

Ступінь вищої

освіти

Вид підсумкового контролю

Нормативний/вибірковий

5

10

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

магістр

залік

Н

 

 

7. Пререквізити курсу

Раніше вивчені дисципліни, знання яких необхідні для освоєння курсу: «Фізика», «Електроніка і мікросхемотехніка», «Електротехніка і електромеханіка», «Технічні засоби автоматизації», «Комп’ютерні мережі», «Мікропроцесорна техніка», «Комп’ютерні видавничі системи», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Проектування інформаційно – керуючих пристроїв».

 

8. Зміст курсу (Список тем)

Змістовий модуль 1. Моделі інфраструктури інформаційних систем MIS (Management Information System) сучасних промислових підприємств.

Тема 1.1. Системи планування засобів підприємства ERP (Enterprise Resource Planning).

Тема 1.2. MES (Manufacturing Enterprise System) системи управління виробничими процесами.

Тема 1.3. Тенденції розвитку систем автоматизованого керування технологічним устаткуванням у промисловості.

Тема 1.4. Системи візуалізації даних SCADA/HMI.

Тема 1.5. Програмовані контролери PLC/PAC. Графічна мова програмування промислових контролерів SFC (Sequential Funсtion Charts).

Змістовий модуль 2. Моделі та системи автоматизованого керування робочими потоками поліграфічнного виробництва. JDF - робочий потік.

Тема 2.1. Моделі робочого потоку друкарського виробництва: управління замовленням Web to Print; моделі робочого потоку в додрукарській підготовці; моделі процесу аркушевого офсетного друку; моделі післядрукарської обробки.

Тема 2.2. Короткий вступ в XML та JDF – робочий потік. Верифікація файлів JDF завдань.

Тема 2.3. Основні складові (модулі) систем управління Prinect компанії Heidelberg та інші.

Тема 2.4. Пристрої комп’ютерного керування та контролю якості друку на аркушевій офсетній друкарській машини фірми HeidelbergPС1, CPC2, CPC3, CPC 4).

Тема 2.5. Системи автоматичної ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції та паковань.

 

9. Навчальний графік курсу

«Системи автоматизованого керування робочими потоками»

для магістрів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

10 семестр

 

Види занять

Навчальні тижні

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Лекції

обсяг годин

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

1

Лабораторні заняття

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

1

Практичні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

Консультації

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

                                       

Х – наявність консультації;

МК – модульний контроль;

ПК – підсумковий контроль.

 

10. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Системи автоматизованого керування робочими потоками» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання лабораторних робіт) та підсумкове засвоєння матеріалу змістовних модулів . За виконання індивідуальних завдань студенти можуть отримувати додаткові бали. Форма підсумкового контролю: залік.

 

11. Рекомендована література

Базова

1. Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и способы производства : [пер. с нем.] / Гельмут Киппхан. — М. : МГУП, 2003. — 1280 с.

2. Меняев М. Ф. Цифровые системы управления технологическими процессами в полиграфии : учеб. пособ. / М. Ф. Меняев. — М. : МГУП, 2006. — 126 с.

3. Хомяков В.І. Системотехніка автоматизованих видавничо-поліграфічних комплексів: навч. посіб./В.І. Хомяков. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 252 с.

4. Мамонов Ю.В. Автоматизація і комп’ютеризація технологічних процесів поліграфічного виробництва : навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 2008. – 92 с.

5. Гехман Чак. Рабочий поток : пер. с англ. М. : МГУП, 2004. — 252 с.

6. Автоматизація виробничих процесів: підручник / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. – Вид. 2-ге, виправлене,- К.: Вид. Ліра-К, 2015. – 378 с.

7. Томас Хоффман – Вальбек, Себастьян Ригель. JDF Рабочий поток. Verlag Beruf und Schule, 2012. – 216 с.

8. Гавенко С.Ф., Савченко О.М. Системи автоматичної ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції та паковань: навчальний посібник. – Л.: НВЕД УАД, 2010.- 206 с.

9. Предко Л. С. Проектування додрукарських процесів: навч. посіб. / Л. С. Предко. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. – 352 с.

Допоміжна

10. Агеев В.Н. Информационное обеспечение издательско–полиграфических систем: Монография Моск. гос. ун-т печати.-М.: МГУП, 2004.-110 с.

11. Меняев М.Ф. Информационные технологии управления: Учебное пособие. Кн 3: Системы управления организацией. – М.: Омега-Л, 2003.

12. Шостачук Ю. О. Техніка і технологія сучасного поліграфічного виробництва : навч. посіб. / Ю. О. Шостачук — К. : НТУУ «КПІ», 2009. — 244 с.

13. Щербина Ю.В. Технические средства автоматизации и управления: учеб. пособ.; Моск. гос. ун-т печати. Москва: МГУП, 2002. 448 с.

14. Самарин Ю.Н., Ковалева В.В., Иванов П.К. Автоматизированные системы управления в полиграфии, монография; М., МГУП, 2009. – 189 с.

15. Шурыгин В. Н. Компьютерное сетевое управление в полиграфии : моногр. / В. Н. Шурыгин. — М. : МГУП, 2001. - 146 с.

16. Коваленко А.Н. Управление рабочими потоками: Учеб. пособие. Моск. гос. ун-т печати. – М.: МГУП, 2004. - 110 с.

17. Ефимов М. В. Автоматизированное управление полиграфическим производством : учеб. [для вузов] / М. В. Ефимов. - М. : МГУП, 1998. - 416 с.

18. Казьмірович Р.В., Казьмірович О.Р. Моделювання та аналіз проблем в реалізації цифрових робочих потоків післядрукарських процесів. Комп’ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. – Львів: УАД, 2010. №24 - С.206-214.

19. Казьмірович О.Р. Стандарт CIP4/JDF – новий напрямок у модернізації інформаційно-керуючих пристроїв вітчизняного поліграфічного устаткування. Комп’ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. – Львів: УАД, 2015. - №2(34). - С.164-173.

20. Казьмірович Р.В., Казьмірович О.Р. Розвиток концепції міжнародного стандарту та нової технології СІР4/JDF для виробництв друкованої продукції. Поліграфія та видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 2012. — № 2 (58). — С. 110–112.

21. Экстейн Р. XML карманный справочник.- Т.: Навчальна книга – Богдан, 2002. - 96с.

 

12. Інформаційні ресурси

22. www.cip4.org.

23. www.heidelberg.com

24. www.heidelberg.ru

25. www.kba-print.de

26. www.man-roland.de

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!