Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

 

Українська академія друкарства
Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії
Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

Назва курсу

Проектування інтегрованих систем управління

Викладач (-і)

Овсяк Володимир Казимирович

Профайл викладача (-ів)

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/304-ovsiak-volodymyr-kazymyrovych

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

1. Анотація курсу

Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем управління передбачає створення проектів консольних, віконних, базоданових і мережевих. Такі комплексні  проекти  передбачають одночасне застосуванням різних мов програмування, які базуються на різноманітних парадигматах програмування, зокрема обєктивного, декларативного та імперативного програмування. Новітньою платформою для проектування комплексних систем єсередовище проектування Microsoft Visual Studio.NET, яке містить платформу Windows Presentation Foundation (WPF).Платформою  WPF використовуються мови обєктного програмуванн С++, С#, мова функціонального програмування F#, мова декларативного програмування  XAML, мова SQL та інші мови.

2. Мета та цілі курсу

Метою дисципліни є оволодіння сучасними методами та засобами проектування і програмної реалізації комп’ютерно-інтегрованих комплексів, оволодіння теоретичними основами проектування комп’ютерно-інтегрованих поліграфічних комплексів, освоєння методів написання,  відлагодження і дослідження програм консольних, графічних, базоданових та вебових поліграфічних комп’ютерно-інтегрованих технологій і систем.

3. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати основи проектування комп’ютерно-інтегрованих поліграфічних програмних комплексів, методи написання,  відлагодження і дослідження програм консольних, графічних, базоданових та вебових поліграфічних комп’ютерно-інтегрованих комплексів і систем; 

вміти на платформі Microsoft Visual Studio.NET створити середовище проекту, створити і запрограмувати з використанням C# класи, методи, поля, властивості, змінні, делегати, події, діаграми класів, інтерфейс користувача і функціональну частину комп'ютерно-інтегрованого комплексу.

 

4. Обсяг курсу

Вид заняття

лекції

 

лабораторні заняття

 

практичні заняття

 

самостійна робота

 

загальний баланс часу роботи

 

кількість кредитів ECTS

К-сть годин

36

-

18

48

162

3

 

5. Ознаки курсу:

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Вид підсумкового контролю

Нормативний\вибірковий

формат курсу

2019/2020

9

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

5, (2019/2020)

Іспит

Н

Змішаний

 

6. Пререквізити курсу

Раніше вивчені дисципліни, знання яких необхідні для освоєння курсу: «Вища математика», «Фізика», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Програмування», «Електротехніка і електромеханіка», «Електроніка і мікросхемотехніка», «Мікропроцесорна техніка», «Технічні засоби автоматизації», «Теорія автоматичного керування».

Постреквізити. Дисципліна, яка буде використовувати результати навчання даного курсу: «Оптимізація алгоритмів».

 

7. Зміст курсу (список тем)

1. Середовище проектування Microsoft Visual Studio.NET. Спільне середовище проектування CLR. Елементи мови MSIL. Спільний тип даних. Етапи компілювання коду..

2. Типи даних. Константи і змінні. Дійсні і референційні дані. Глобальні і локальні змінні. Зв’язки між типами даних. Поля і специфікатори доступу до даних. Початкові значення змінних.

3. Оператори. Типи операторів. Пріоритети операторів.

4. Інструкції. Типи інструкцій. Умовні і безумовні інструкції. Інструкції циклів. Пріоритети виконання.

5. Інкапсуляція об’єктів. Синтаксис і семантика інкапсуляції. Методи використання інкапсуляції.

6. Структури. Типи структур і алгоритми їх творення. Таблиці, перечислення, стеки і словники.  Методи доступу і використання структур.

7.Методи. Типи, синтаксис і семантика методів. Специфікатори доступу до методів. Вхідні, вихідні, референційні і табличні параметри методів. Способи використання методів.

8. Події і делегати. Способи творення делегатів і опрацьовувачів подій.

9. Інтерфейси. Структура інтерфейсів, методи створення і використання.

10. Класи. Типи, синтаксис і семантика класів. Специфікатори доступу до класів. Бібліотека системних класів NET.Framework. Простір системних назв і назв користувача.

11. Поліморфізм методів. Граматика творення і використання поліморфізму методів. Віртуальні і абстрактні методи.

12. Наслідування класів. Конструктори і деструктори класів. Абстрактні класи і граматика їх творення та використання.

13. Виняткові випадки. Системне опрацювання виняткових випадків. Методика опрацювання виняткових випадків у проектованих комплексах.

14. Методи абстрактні і віртуальні.

15. Вступ до мови декларативного програмування XAML.

16. Елементи сервера баз даних Microsoft SQL Server. Проектування баз даних поліграфічних комп’ютерно-інтегрованих комплексів з використання системи ADO.NET.

17. Елементи   ASP.NET. Проектування вебзастосувань з використання комп’ютерної системи ASP.NET.

18. Аналіз і дослідження коду компютерно-інтегрованих комплексів.

8. Навчальний графік

Види занять

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Лекції

обсяг годин

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Лабораторні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні заняття

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

Консультації

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х – наявність консультації;

МК – модульний контроль;

ПК – підсумковий контроль.

 

9. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання завдань, захист індивідуальних завдань) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю: іспит.

Критерії оцінювання кожного виду навчального заняття передбачають врахування наступних чинників: правильність та повнота виконання роботи, дотримання графіку виконання, розуміння матеріалу, правильність наведеної відповіді, яка відображає розуміння вивченого матеріалу, вміння аналізувати отриману інформацію для вибору правильного методу і практичного засобу отримання вірного результату. Несвоєчасність виконання без поважних причин, наявність помилок у виконанні чи захисті роботи знижують отриману за неї кількість балів. За активність при проведенні практичних робіт та за своєчасне виконання всіх завдань студенти можуть отримувати додаткові бали.

 

Вид навчального завдання

Кількість балів за виконання завдання

Кількість завдань

Критерії оцінювання

Всього

Практична робота

10

4

проект інтерфесу користувача,

створення діапазонів задання кеглів і шрифтів,

наявність вводу і відображення операторів,

реалізація мовами C# і XAML.

40

Індивідуальне завдання

40

1

формування аналітичних виразів до заміни операторів,

заміна операторів формулами,

функціонування компютерно-інтегрованого комплексу.

40

Модульний контроль (МК)

5

2

Кожен МК за ЗМ1 та ЗМ2 – виконання завдань за розглянутими темами.

10

Підсумковий контроль (ПК)

Іспит (10)

 

Перевірка знань студентів по теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навиків самостійної роботи.

100

 

 

10. Рекомендована література

Основна:

1. Шилд Г. С# 4.0: полное руководство. Пер. с англ.М.: ООО "И.Д.Вильямс", 2011. 1056 с.

2.Троелсен Э. Язык программирования С# 2010 и платформа .NET 4. Пер. с англ. М.: ООО "И.Д.Вильямс", 2011. 1392 с.

 

Допоміжна

1.Троелсен Э. С# и платформа .NETFramework . – Санкт-Петербург:“СПб, 2005. 796с.

2.Мак-Дональд М. WPF: WindowsPresentationFoundation в .NET 3.5 с примерами на C# 2008 для профессионалов. – Москва: ООО И.Д. Вильямс. 2008. – 928 с.

 

15. Інформаційні ресурси

1.Платформа Microsoft Visual Studio.NET.

2.Система ADO.NET i Microsoft SQL Server.

3.СистемаASP.NET.

4.Інтернет.

5.Адреси електронних бібліотек.

6.Комп’ютерний клас кафедри АКТ.

 

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!