Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

 

Українська академія друкарства
Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії
Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

Назва курсу

Оптимізація алгоритмів

Викладач (-і)

Овсяк Володимир Казимирович

Профайл викладача (-ів)

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/304-ovsiak-volodymyr-kazymyrovych

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна містить рогляд методів інтуїтивного і алгебричного опису алгоритмів. Зокрема серед методів інтуїтивного опису алгоритмів розглядаються найбіль широко застосовувані методи  вербального і блок-схемного опису алгоритмів. Серед алгебричних методів розглядаються система алгоритмічних алгебр і алгебра алгоритмів. На підставі властивостей операцій системи алгоритмічних алгебр і алгебри алгоритмів виконується оптимізація формул алгоритмів за кількістю їхніх складових. Дослідження алгоритмів виконується методами математичної індукції і трасфінітної математичної індукції.

Для практичної реалізації моделей алгоритмів застосовується середовище Microsoft Visual Studio .NET, мова обєктного програмування C#, Microsoft SQL сервер і мова декларативного програмування XAML.

 

2. Мета та цілі курсу

Метою дисципліни єоволодіння методами опису і оптимізації та інструментальними засобами синтезу алгоритмів комп’ютерно-інтегрованих технологій. Завдання вивчення і практичне застосування інтуїтивних і алгебричних методів опису та інструментальних засобів синтезу алгоритмів комп’ютерно-інтегрованих технологій.

 

3. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знатиінтуїтивні та алгебричні методи подання алгоритмів й інструментальні засоби синтезу формул алгоритмів;

вмітисинтезувати та оптимізувати алгоритми інтуїтивними та алгебричними методами і застосовувати інструментальні засоби синтезу формул алгоритмів.

 

4.   Обсяг курсу

Вид заняття

лекції

лабораторні заняття

практичні заняття

самостійна робота

загальний баланс часу роботи

кількість кредитів ECTS

К-сть годин

34

-

34

94

162

3

 

5. Ознаки курсу:

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Вид підсумкового контролю

Нормативний\вибірковий

формат курсу

2019/2020

10

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

5, (2019/2020)

Залік

Н

Змішаний

 

6. Пререквізити курсу

Раніше вивчені дисципліни, знання яких необхідні для освоєння курсу: «Вища математика», «Фізика «Теорія ймовірності і математична статистика», «Електротехніка і електромеханіка», «Електроніка і мікросхемотехніка», «Мікропроцесорна техніка», «Технічні засоби автоматизації», «Теорія автоматичного керування».

Постреквізити. Синтез, дослідження і реалізкція алгоритмів прикладних систем та інформаційних технологій. Написання і захист магістерської роботи.

7. Зміст курсу (список тем)

1. Поняття алгоритму та історичний екскурс його появи. Реляції між теорією алгоритмів та засобами інформаційних технологій.

2. Методи інтуїтивного подання алгоритмів.

3. Аксіоматичний метод математики.

4. Система алгоритмічних алгебр Глушкова.

5. Модифікована система алгоритмічних алгебр Цейтліна.

6. Порівняльний аналіз відомих методів подання алгоритмів.

7. Алфавіт алгебри алгоритмів.

8. Операції алгебри алгоритмів.

9. Порівняння алгебричних методів подання алгоритмів.

10. Секвенційний метод синтезу формул алгоритмів.

11. Табличний метод синтезу формул алгоритмів.

12. Тотожні перетворення абстрактних алгоритмів. Мінімізація абстрактних алгоритмів.

13. Математичні моделі абстрактних алгоритмів. Поліморфізм математичних моделей абстрактних алгоритмів.

14. Математичне моделювання складних інформаційних технологічних систем.

15. Математичні моделі редактора формул алгоритмів  і системи автоматизованого проектування електромеханічних схем друкарських машин.

16. Методи повної і трансфінітної математичної індукції.

17. Дослідження математичних моделей алгоритмів методом повної математичної індукції.

18. Дослідження математичних моделей алгоритмів методом трансфінітної математичної індукції.

 

8. Навчальний графік

Види занять

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Лекції

обсяг годин

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Лабораторні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні заняття

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

Консультації

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х – наявність консультації;

МК – модульний контроль;

ПК – підсумковий контроль.

 

9. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання практичних робіт, захист індивідуальних завдань) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю: залік.

Критерії оцінювання кожного виду навчального заняття передбачають врахування наступних чинників: правильність та повнота виконання роботи, дотримання графіку виконання, розуміння матеріалу, правильність наведеної відповіді, яка відображає розуміння вивченого матеріалу, вміння аналізувати отриману інформацію для вибору правильного методу і практичного засобу отримання вірного результату. Несвоєчасність виконання без поважних причин, наявність помилок у виконанні чи захисті роботи знижують отриману за неї кількість балів. За активність при проведенні практичних робіт та за своєчасне виконання індивідуальних завдань.

 

Вид навчального завдання

Кількість балів за виконання завдання

Кількість завдань

Критерії оцінювання

Всього

Практична робота

10

4

Створення моделі бази даних,

Реалвзуція моделі бази даних,

Розробка блок-схеми алгоритму функціонування сиситеми,

Дослідження алгоритмів функціонування сиситеми.

40

Індивідуальне завдання

40

1

Функціонуюча комп'ютерна система.

40

Модульний контроль (МК)

10

2

Кожен МК за ЗМ1 та ЗМ2 – тестові завдання з чотирма відповідями, з яких одна відповідь вірна;

20

Підсумковий контроль (ПК)

Залік

 

Перевірка знань студентів по теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навиків самостійної роботи

100

 

10. Рекомендована література

Основна:

1.Овсяк В., Бритковський В., Овсяк О.. Овсяк Ю. Синтез і дослідження алгоритмів комп’ютерних систем. – Львів: “УАД”, 2004. - 275с.

2.Успенский В.А., Семëнов А.Л. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. – М.: “Наука”, 1987. – 299с.

3.Марков А.А., Нагорный Н.М. Теория алгорифмов. – М.: “Наука”, 1984. 432с.

Додаткова:

1. Овсяк В., Бритковський В., Овсяк О., Овсяк Ю. Теорія секвенційних алгоритмів і проектування комп’ютерних систем. – Львів: “УАД”, 2001. – 139с.

2. Криницкий Н.А. Алгоритмы вокруг нас. – М.:”Наука”, 1984. 224с.

3. Owsiak W., Owsiak A.,Owsiak J. Teoria algorytmów abstrakcyjnych i modelowanie matematyczne systemów informacyjnych. –Opole: „Politechnika Opolska”, 2005. 275s.

 

Інформаційні ресурси

1.Платформа Microsoft Visual Studio.NET.

2.Система ADO.NET i Microsoft SQL Server.

3.Системи ASP.NET і  Silverlight.

4.Інтернет.

5.Адреси електронних бібліотек.

6.Комп’ютерний клас кафедри АКТ.

 

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!