Автоматизоване управління технологічними процесами

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

 

Назва навчальної дисципліни

українською

англійською

Алгоритмічні основи цифрових автоматів

Algorithmic foundations of digital  automata

Мова викладання

українська

Викладачі

Нерода Тетяна Валентинівна, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій
Української академії друкарства

Профайл викладача

akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/309-neroda-tetiana-valentynivna

Консультації

Особистісно орієнтовані консультації згідно з розкладом консультацій кафедри

 

 

1. Анотація навчальної дисципліни

Осягнення загальних принципів розроблення та методів подання алгоритмів для реалізації типових процесів у цифрових автоматах. Під час навчання студенти набувають теоретичних знань та практичних навичок з застосовування основних ресурсів GUI при проектуванні об’єктно-орієнтованих програмних засобів на основі побудованих алгоритмів для дослідження загальних принципів подання та опрацювання цифрової інформації; основ алгебри логіки, теорії множин і схемотехніки.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

вивчення загальних принципів розроблення алгоритмів та програмних засобів реалізації арифметичних і логічних дій у цифрових автоматах з наступною побудовою алгоритмів і проектуванням об’єктно-орієнтованих програмних засобів для симуляції типових процесів та дій, реалізовуваних цифровими автоматами.

3. Компетентності (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність до пошуку, аналізу та опрацювання відомостей з доступних джерел.
Навички використання інформаційних технологій та схемотехніки.
Здатність застосовувати знання з предметної області цифрових автоматів, необхідні для їх проектування, контролю та діагностики.

 

4. Результати (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Студент повинен вміти  аналізувати об’єктно-орієнтовані середовища розробки; застосовувати набуті знання в практичній діяльності при програмуванні отриманих алгоритмів з коректним вибором типових засобів вводу/виводу інформації.

Студент повинен володіти основами тестування та діагностики програмного забезпечення; набути навики командної роботи.

 

 

5. Обсяг навчальної дисципліни

Вид заняття

 

лекції

 

лабораторні заняття

 

самостійна робота

 

загальний баланс часу роботи

 

кількість кредитів ECTS

К-ть годин

17

17

56

105

3,5

 

6. Ознаки навчальної дисципліни

Курс, (рік навчання)

семестр

спеціальність

ступінь вищої освіти

вид підсумкового контролю

нормативна\вибіркова

формат курсу

1 (5)

2

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

магістр

іспит,
індивідуальне науково-дослідне завдання

Н

Змішаний (blendedlearning)

 

7. Зміст навчальної дисципліни (перелік тем)

 

І змістовний модуль

1. Загальні принципи розроблення алгоритмів

2. Алгоритми конвертування чисел позиційних систем числення

3. Алгоритми отримання машинного зображення числа

4. Алгоритми реалізації арифметичних дій з операндами

 

ІІ змістовний модуль

5. Алгоритми перетворення функцій у різні способи опису.

6. Алгоритми мінімізації функцій ФАЛ

7. Алгоритми побудови комбінаційних схем у заданих базисах

8. Алгоритми синтезу моделей керуючого автомата

 

8. Система оцінювання та вимоги

Контроль набутих компетенцій (поточний, модульні та семестровий) з дисципліни «Алгоритмічні основи цифрових автоматів» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинговий розподіл балів студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання лабораторних робіт), підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма семестрового контролю: — іспит та індивідуальне науково-дослідне завдання.

Критерії оцінювання кожного виду заняття передбачають врахування наступних чинників: повна та ґрунтовна відповідь на задані запитання  з теми заняття, чітке послідовне виконання навчальної вправи з отриманням правильного результату, проявлення знань теоретичних основ проблеми, впевнене володіння термінологією предметної області, представлення працездатного програмного продукту. За активність при проведенні актуалізації опорних знань, участь у науковій роботі за темами дисципліни студенти отримують додаткові бали.

Для закріплення матеріалу навчальної дисципліни для магістрантів передбачено виконання навчального проекту (індивідуального науково-дослідного завдання), варіанти якого розбиті за групами відповідно до тематики. Варіант індивідуального домашнього завдання вибирається магістрантом самостійно з огляду на зацікавлення предметною областю. Студенти, які обрали завдання з однієї предметної області, становлять команду; розроблене ними індивідуально алгоритмічне й програмне забезпечення повинне бути взаємосумісне для наступного об’єднання у зазначений програмний комплекс.. Результатом виконання індивідуального науково-дослідного завдання є комплекс програмних засобів, скомпільований у довільному середовищі ООП, використовуваний як методично-інформаційне та допоміжне програмне забезпечення з дисципліни «Прикладна теорія цифрових автоматів».. Розроблені проекти представляються на студентській науковій конференції, присвяченій Дню Науки.

 

9. Рекомендовані джерела

9.1. Перелік рекомендованих джерел до теоретичного курсу

1.   Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник.  К.: КНЕУ, 1999.  140 с.

2.   Дмитренко Т.А. Логические основы проектирования цифровых автоматов.  К.: УМК ВО, 1991.  140 с.

3.   Дурняк Б.В., Стрепко І.Т., Тітов Г.Н., Тимченко О.В. Основи проектування цифрових логічних пристроїв: Навчальний посібник.  Львів: В-во Української академії друкарства, 2006.  272 с.

4.   Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 1. М., С.Пб, К.: Вильямс, 2004.  712 с.

5.   Конспект лекцій з дисципліни «Прикладна теорія цифрових автоматів» для студентів 151 «Авто¬матизація та комп’ютерно-інтегровані технології» : електронний ресурс, адаптований під МОС Android / Нерода Т. Львів: в-во УАД, 2018.  62 с.

6.   Коштоев В.В., Кипиани К.К. Алгоритмы реализации арифметических действий в цифровых автоматах / Основы прикладной теории цифровых автоматов.  Тбилиси.: Икар, 1998.  155 с.

7.   Лысиков Б.Г. Арифметические и логические основы цифровых автоматов: учебник для вузов по спец. ЭВМ.   Минск: Высшая школа, 1980.

8.   Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем.  М.: Энергия, 1974.  367 с.

9.   Преснухин Л.Н., Воробьев Н.В., Шишкевич А.А. Расчет элементов цифровых устройств: Учебн. пособие / Под ред. Л.Н.Преснухина.  2-е изд. перераб. и доп.  М.: Высшая шк. 1991.

10. Технические средства переработки текста и иллюстраций: Учебник / Под. ред. М.Ф. Ефимова. М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1994.  532 с.

 

9.2. Перелік рекомендованих джерел до лабораторних занять

11. Бєгун А.В. Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід.  К.: КНЕУ, 2000.  200 с.

12. Бобровский С.И. Delphi 7: Учебный курс  СПб.: Питер, 2004.  736 с.

13. Борн Г. Форматы данных: графика, текст, базы данных, электронные таблицы.  К.: BHV, 1995.  667 c.

14. Геометрическое моделирование и машинная графика в САПР / В.Е. Михайленко, В.Н. Кислоокий, А.А. Лященко и др.  К.: Выща шк., 1991.  374 c.

15. Гилой В. Интерактивная машинная графика: структуры данных, алгоритмы, языки.  М.: Мир, 1981.  380 с.

16. Говоров В.С., Исмагилов Д.И. Преобразователи машинного кода в графические символы.  К.: Техніка, 1983.  168 с.

17. Коутс Р., Влемник И. Интерфейс «человек-компьютер». М.: Мир, 1990.  501 с.

18. Крэйг Л. Практическая обработка изображения на языке Си: Пер. с англ. А.А. Брюзгина.  М.: Мир, 1996.  511 с.

19. Малачівський П. С., Пізюр Я. В. Програмування на Visual Basic  Львів: Видавництво: “РАСТР  7”.  2014.  408 с

20. Мартинес Ф. Синтез изображений. Принципы, аппаратное и программное обеспечение.  М.: Радио и связь, 1990.  192 с.

21. Проектирование пользовательского интерфейса на персональных компьютерах. Стандарт фирмы IBM: Пер. с англ.  Вильнюс: DBS Ltd, 1992.  186 с.

22. Шрифты. Разработка и использование / Барышников Г., Бизяев А., Ефимов В.  М.: ЭКОМ, 1997.  285 с.

23. IEC 60617-12. Стандарти міжнародної електротехнічної комісії. Позначення умовні графічні в схемах: елементи двійкової логіки.  К.: Держстандарт України, 2007.  148 с.

 

10. Технічне та програмне забезпечення

Технічне забезпечення: обладнання аудиторії мультимедійним проектором, комп’ютерами в локальній мережі, друкаркою..

Системне та службове програмне забезпечення: операційні системи сімейства Windows/Linux; розповсюджені об’єктно-орієнтовані середовища розробки, бази знань та аналітичний апарат комп’ютеризованої навчальної системи КоНаС.

Супровідні файли методичного та дидактичного призначення.

 

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!