Автоматизоване управління технологічними процесами

 

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

 

Назва навчальної дисципліни

Проектування інформаційно-керуючих пристроїв

Designing of information and control devices

Викладач

Казьмірович Роман Владиславович

Профайл викладача

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/300-kazmirovych-roman-vladyslavovych

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

2. Анотація до дисципліни

Вітчизняне поліграфічне машинобудування нерозривно пов’язано із розвитком систем керування технологічним устаткуванням у промисловості. Аналіз основних тенденції розвитку систем керування показує, що класичні системи керування побудовані на інтегральних мікросхемах та програмованих логічних контролерах ПЛК (PLC – Programmable Logic Controllers), сьогодні, вирішують задачі, які виходять за рамки їх традиційних областей. Серед вимог, які пред’являються до сучасних вітчизняних засобів автоматизації поліграфічного устаткування, – розробка програмно-апаратної платформи з забезпеченням функціонування в багаторівневих комп’ютерно-інтегрованих поліграфічних виробництвах із цифровою системою управління.

 

3. Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни – засвоєння знань про принципи проектування сучасних інформаційно-керуючих систем управління процесів поліграфічного виробництва на інтегральних мікросхемах та програмованих логічних контролерах, їх технічне, алгоритмічне, інформаційне і програмне забезпечення, набуття практичних навичок з їх програмування.

 

4. Результати навчання

У результаті навчання дисципліни, магістр повинен:

знати: основні тенденції у розвитку елементної бази засобів автоматизації виробничих процесів поліграфічного виробництва; загальні принципи побудови сучасних інформаційно-керуючих систем технологічними процесами, у тому числі, поліграфічного устаткування; принципи роботи датчиків і приладів для вимірювання технологічних параметрів; основні принципи побудови систем автоматичного регулювання; функціональна структура; технічні характеристики і мови програмування промислових контролерів різних типів.

вміти: вибирати конфігурацію промислового контролера для реалізації заданого алгоритму управління, користуватись спеціальним програмним забезпеченням для програмування мікропроцесорних промислових контролерів; розробляти прикладні програми користувача для управління технологічними процесами, у тому числі, поліграфічним устаткуванням на різних мовах програмування, які відповідають міжнародному стандарту МЕК 61131.3.

5. Обсяг дисципліни

Вид заняття

лекції

лабораторні роботи

Самостійна

робота

Загальний баланс часу роботи

Кількість кредитів ECTS

К-сть

годин

18

36

96

150

5

 

6. Ознаки курсу

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Вид підсумкового контролю

Нормативний/вибірковий

2019/2020

9

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

5

 іспит

Н

 

7. Пререквізити курсу

Раніше вивчені дисципліни, знання яких необхідні для освоєння курсу: «Електротехніка і електромеханіка», «Технічні засоби автоматики», “Метрологія, технологічні вимірювання і прилади», «Електропривод технологічних комплексів», «Мікропроцесорна техніка», «Контролери та їх програмне забезпечення».

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного курсу: “Автоматизація процесів поліграфічного виробництва”, “Системи автоматизованого керування робочими потоками”. Освоєння матеріалу даного курсу безпосередньо пов'язано з успішним виконанням дипломного проекту.

 

8. Зміст курсу (Список тем)

Змістовий модуль 1. Проектування інформаційно-керуючих пристроїв на інтегральних мікросхемах

Тема 1.1. Загальні відомості про елементну базу ІКП.

Тема 1.2. Аналіз надійності ІКП.

Тема 1.3. ІКП додрукарських процесів на ІМС.

Тема 1.4. ІКП підготовчих процесів на ІМС.

Тема 1.5. ІКП друкарських на процесів на ІМС.

Тема 1.6. ІКП післядрукарських процесів на ІМС.

Змістовий модуль 2. Проектування ІКП на програмованих логічних контролерах (ПЛК)

Тема 2.1. Використання ПЛК в системах автоматизованого керування поліграфічними процесами.

Тема 2.2. ІКП підготовчих процесів на базі ПЛК.

Тема 2.3. ІКП друкарських процесів на базі ПЛК.

Тема 2.4. ІКП післядрукарських процесів на базі ПЛК.

 

 

9. Навчальний графік курсу «Проектування інформаційно-керуючих пристроїв»

для магістрів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

9 семестр

Види занять

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Лекції

обсяг годин

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

Лабораторні заняття

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Практичні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

Консультації

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

Х – наявність консультації; МК – модульний контроль; ПК – підсумковий контроль.

 

 

10. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Проектування інформаційно-керуючих пристроїв» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання лабораторних робіт, захист індивідуальних завдань) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль).

 За активність при проведенні лабораторних робіт та за своєчасне виконання домашніх завдань, виконання рефератів по заданих темах студенти можуть отримувати додаткові бали.

9 семестр

Вид навчального завдання

Кількість балів за виконання завдання

Кількість завдань

Критерії оцінювання

Всього

Лекції

1

9

 

Відвідуванісь лекцій

9

Лабораторна робота

4

11

оформлення лабораторної роботи,

повнота відповідей при захисті лабораторної роботи

44

Індивідуальне завдання

11

1

вірність розв’язку завдання

11

Модульний контроль (МК1 та МК2)

18

2

кожен білет МК1 та МК2 складається з чотирьох тестових завдань

 з чотирма відповідями, з яких одна відповідь вірна та чотирьох завдань

 різної ступені складності.

36

Підсумковий контроль (ПК)

іспит

 

перевірка знань студентів по теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навиків самостійної роботи

100

 

 

10. Рекомендована література

 

До змістовного модуля 1

1. Толстой Г. Д. Автоматизация полиграфических производственных процессов / Г. Д. Толстой. — М. : Книга, 1970. — 360 с.

2. Ефимов М. В. Автоматизация технологических процессов полиграфии / М. В. Ефимов, Г. Д. Толстой. — М.: Книга, 1989. — 512 с.

3. Ефимов М. В. Автоматизированное управление полиграфическим производством : учеб. [для вузов] / М. В. Ефимов. - М. : МГУП, 1998.- 416 с.

4. Кошелев Е. И. Брошюровочно-переплетные машины : учеб. / [Кошелев Е. И., Пергамент Д. А., Филиппов В. П.]. — М.: Книга, 1986. — 320 с.

5. Хведчин Ю. Й. Брошурувально-палітурне устаткування : підруч. — Ч. 1 : Брошурувальне устаткування / Ю. Й. Хведчин. — Львів : ТеРус, 1999. — 336 с.

6. ОСТ II бКО.340. Микросхемы интегральные полупроводниковые. Серия К511. Руководство по применению.

7. Проектирование бесконтактных управляющих логических устройств промышленной автоматики / [Грейнер Р.М., Ильяшенко В.П., Май В.П., Первушин Н. Н., Токмакова Л. И.]. М.: Энергия, 1977. 384 с.

8. Луцкий В.А. Расчет надежности и эффективности радиоэлектронной аппаратуры. - Киев: Наук. думка, 1966. – 208 с.

9. Пасковатый О.И. Электрические помехи в системах промышленной автоматики. М.: 1973. – 104 с.

10. Тычино К. К., Тычино Н.К. Многофункциональные цифровые измерительные приборы. – М.: Радио и связь, 1981. – 128 с.

11. Юшин А.М. Цифровые микросхемы для электронних устройств. – М.: Высш. шк., 1993.-176 с.

12. Казьмірович Р. Автоматизація контролю продуктивності та обсягу нарізання паперу на аркушерізальних машинах / Р. Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. — Львів : УАД, 2002. — № 8. — С. 40–45.

13. Казьмірович Р. В. Автоматизація обліку та групування в пачки друкованих аркушів на лакувальних машинах / Р.В. Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 2003. — № 40. — С. 101–105.

14. Казьмірович Р. Завадостійка система числового програмного керування одноножовою паперорізальною машиною / Р.В. Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 2002. — № 38. — С. 142–146.

15. Казьмірович Р. Завадостійкий пристрій автоматичного підрахунку сфальцьованих аркушів та відліку їх у партії на фальцювальних машинах / Р. Казьмірович, О. Казьмірович // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. — Львів : УАД, 2002. — № 9. — С. 67–70.

16. Казьмірович Р.В. Розробка та аналіз похибок завадостійкого цифрового вимірювача швидкості роботи аркушерізальних машин / Р.В. Казьмірович, О.Р. Казьмірович // Квалілогія книги : зб. наук. пр. — Львів : УАД, 2006. — № 10. — С. 48–54.

17. Казьмірович Р.В. Розширення функціональних можливостей систем програмного керування ниткошвейних машин БНШ 6А / Р.В. Казьмірович, О.Р. Казьмірович // Квалілогія книги : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2003. — № 6. — С. 219–225.

18. Казьмірович Р.В. Способи та схемотехніка групування у пачки сфальцьованих аркушів на фальцювальних машинах / Р.В. Казьмірович, О.Р. Казьмірович // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. — Львів : УАД, 2004. — № 11. — С. 73–78.

19. Казьмірович Р. В. Схема форсованого керування електромагнітними муфтами приводів точного позиціювання / Р. В. Казьмірович // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 1997. — № 33. — С. 77–81.

20. Казьмірович Р. В. Уніфіковано-модульне формування інформаційно-керуючих пристроїв поліграфічних машин та устаткування / Р.В. Казьмірович // Квалілогія книги : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2009. — Вип. 2 (16). — С. 60–66.

<![if !supportLists]>21.                    <![endif]>Казьмірович О.Р., Дурняк Б.В., Казьмірович Р.В. Пристрій числового програмного керування установки для нарізання на смуги рулону шкіргалантерейних матеріалів. Поліграфія і видавнича справа. – наук.-техн. зб. — Львів: УАД, 2015. — № 2 (70). — С. 11–16.

<![if !supportLists]>22.                    <![endif]>Казьмірович Р.В., Казьмірович О.Р. Оцінка та підвищення надійності фотоелектричних захисних пристроїв одноножових паперорізальних машин. Наукові записки : Науково - технічний збірник. – Львів: УАД, 2015. – № 1(50). - С. 30-36.

<![if !supportLists]>23.                    <![endif]>Лебедь Г.Г. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Электроника». Киев. 1984. 65 с.

24. Лебедь Г.Г. Полиграфические системы автоматической обработки графической информации. Львов, вища школа, 1986. 134 с.

25. Мосеев Н.П. Теоретические основы цветовоспроизведения. Киев, ХаГар, 1988. 96 с.

 

До змістовного модуля 2

26. Куцик А. Автоматизовані системи керування на програмованих логічних контролерах: навч. посіб. /А. Куцик, В. Місюренко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 200 с.

27. Парр Э. Программируемые контроллеры: руков. [для инженера] / Э. Парр ; пер. c англ. М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007. 516 с.

28. Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навч. посіб / [Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П.]. – К. : Вид-во «Ліра-К», 2011. – 552 с

29. Казьмірович Р.В. Навчально-лабораторний комплекс розподіленої ієрархічної автоматизованої системи керування (АСК) поліграфічними процесами / Р.В. Казьмірович, О.Р. Казьмірович // Наукові записки : наук. – техн. зб. – Львів: УАД, 2015. – № 2(51). – С. 14–20.

30. Казьмірович О.Р., Казьмірович Р.В. Автоматизація нарізання етикетної продукції на одноножових паперорізальних машинах на базі програмованих логічних контролерів. Наукові записки. – Львів, 2016. – № 2(53), - С. 72-79.

31. Казьмірович О.Р., Казьмірович Р.В. Інформаційно-керуючий пристрій фальцювальних машин з використанням програмованих логічних контролерів. Поліграфія і видавнича справа. – 2015. – № 1(69). - С. 93-100.

32. Казьмірович О.Р., Казьмірович Р.В. Модернізація системи програмного керування ниткошвейної машини БНШ-6А на базі програмованих логічних контролерів. Комп’ютерні технології друкарства: зб. наук. пр. – Львів:УАД, 2016.- №2(36). - С.41-47.

33. Казьмірович О.Р. Модернізація інформаційно-керуючого пристрою лакувальних машин на базі програмованого логічного контролера. Комп’ютерні технології друкарства: зб. наук. пр. – Львів: УАД, 2017. - №2(38). - С.45-49.

34. Казьмірович Р.В., Казьмірович О.Р. Двоступенева концепція проектування та розробки уніфікованих засобів автоматизації вітчизняних поліграфічних машин і устаткування. Поліграфія та видавнича справа : наук.-техн. зб. - Львів : УАД, 2012. - № 1 (57). – С. 73–75.

35. Казьмірович Р.В., Казьмірович О.Р. Інформаційно-керуюча система аркушорізальної машини на основі програмованих логічних контролерів. Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. Львів : УАД, 2015. - № 33. – С. 10-17.

36. Казьмірович О.Р., Казьмірович Р.В. Інформаційно-керуючий пристрій флексографічної друкарської машини на основі програмованого логічного контролера. Квалілогія книги : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2015. - № 1(27). – С. 66-70.

37. Казьмірович О.Р., Казьмірович Р.В. Вибір апаратно-програмних засобів автоматизації для вітчизняного поліграфічного устаткування. Квалілогія книги: зб. наук. праць. - Львів : УАД, 2015. - № 2(28). – С. 71-76.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!