Автоматизоване управління технологічними процесами

 

Українська академія друкарства
Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

Назва курсу

Системи автоматизованого проектування електронної апаратури

Викладач

Овсяк Володимир Казимирович

Профайл викладача (-ів)

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/316-

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

1. Анотація курсу

Розрглянуті математичні моделі базових радіоелектронних компонентів електронної апаратури систем керування друкарських машин. Проаналізовано основні моделі вхідних сигналів. Проілюстрована суть проектування електронної апаратури застосуванням методу моделювання. Подана методологія компютерного проектування схем електричних принципових. Розкрита методологія проектування електронної апаратури в синхронному і асинхронному режимах функціонування. Розглянуто формування системи вхідних тестів копютерноїперевірки електронної апаратури систем керування друкарських машин. Автоматизоване проектування електронної апаратури систем керування друкарських машин базується на застосуванні системи PSpice.

2. Мета та цілі курсу

Метою дисципліни єоволодіння студентами і магістрантами теоретичними основами і практичними навиками комп’ютерного проектування цифрових систем керування друкарських машин і устаткування. Розвязання завдань моделювання  цифрових систем керування друкарських машини застосуванням сучасних систем комп'ютерного моделювання.

3. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати методи і системи комп'ютерного моделювання систем керування друкарських машин;

вміти практично виконувати синтез і моделювання цифрових систем керування друкарських машин застосуванням сучасних систем комп'ютерного проектування.

 

4.   Обсяг курсу

Вид заняття

лекції

лабораторні заняття

практичні заняття

самостійна робота

загальний баланс часу роботи

кількість кредитів ECTS

К-сть годин

18

18

18

54

162

3

 

5. Ознаки курсу:

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Вид підсумкового контролю

Нормативний\вибірковий

формат курсу

2019/2020

9

Системна інженерія

5, (2019/2020)

Іспит

Н

Змішаний

 

 

6. Пререквізити курсу

Раніше вивчені дисципліни, знання яких необхідні для освоєння курсу: «Вища математика», «Фізика», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Електротехніка і електромеханіка», «Електроніка і мікросхемотехніка», «Мікропроцесорна техніка», «Програмування», «Теорія автоматичного керування».

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного курсу: «Оптимізація алгоритмів», синтез моделей систем керування друкарських машин у магістерських працях.

7. Зміст курсу (список тем)

Задачі і можливості комп’ютерного проектування електронної апаратури друкарських машин і устаткування.

Методика формування і використання бази  електронних елементів.

Аналіз функціональних елементів баз даних.

Методика комп’ютерного проектування бази принципових електричних схем систем керування друкарських машин

Формування завдання на моделювання схем систем керування.

Синхронне моделювання схем.

Асинхронне моделювання схем.

Моделювання без врахування часових затримок сигналів.

Моделювання з врахуванням часових затримок сигналів.

8. Навчальний графік

Види занять

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Лекції

обсяг годин

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

Лабораторні заняття

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

Практичні заняття

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

Контроль

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

Консультації

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х – наявність консультації;

МК – модульний контроль;

ПК – підсумковий контроль.

 

9. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання поточних робіт, захист індивідуальних завдань) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю іспит.

Критерії оцінювання кожного виду навчального заняття передбачають врахування наступних чинників: правильність та повнота виконання роботи, дотримання графіку виконання, розуміння матеріалу, правильність наведеної відповіді, яка відображає розуміння вивченого матеріалу, вміння аналізувати отриману інформацію для вибору правильного методу і практичного засобу отримання вірного результату. Несвоєчасність виконання без поважних причин, наявність помилок у виконанні чи захисті роботи знижують отриману за неї кількість балів. За активність при проведенні практичних робіт та за своєчасне виконання всіх завдань.

 

10. Рекомендована література

Базова

1.Хайнеман Р. PSPICE. Моделирование работы электронных схем. – М.:“ДМК Пресс, 2005. – 336с.

2. Овсяк В., Бритковський В., Овсяк О.. Овсяк Ю. Синтез і дослідження алгоритмів комп’ютерних систем. –Львів:“УАД, 2004. -275с.

3. Król A., Mocyko J. PSpice. Szmulacja i optymalizacja układów elektronicznych. – Poznań: „NIKOM”, 2001. 260s.

 

Допоміжна

1. Овсяк В., Бриткоаський В., Овсяк О., Овсяк Ю. Теорія секвенційних алгоритмів і проектування комп’ютерних систем. – Львів 2001. – 139с.

2.Zachara Z., Wojtuszkiewicz K. PSpice. Symulacje wzmacniaczy dyskretnych. –Warszawa: „NIKOM”, 2001. 373s.

 

15. Інформаційні ресурси

  • Редактор PSpice.
  • Редактор Schematics
  • Інтернет.
  • Електронні бібліотеки PSpice.
  • Комп’ютерний клас кафедри АКТ.

 

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!