Програма підготовки бакалаврів

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

 

Назва курсу

«Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях»

Викладачі

Казьмірович Олег Романович

Профайл викладачів

http://akt.uad.lviv.ua.

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

2. Анотація до дисципліни

Поява систем мультимедіа спричинила зміни в таких галузях як освіта, комп’ютерний тренінг, рекламі і в багатьох інших сферах професійної діяльності. Інформаційні технології на базі мультимедіа підвищують ефективність пізнавальної активності в інтерактивному режимі через взаємодію різних компонентів та їх інтегрованості.

Даний курс полягає у формуванні основних прийомів роботи із інструментальними засобами та створення складових інтерактивних та анімаційних елементів мультимедіа додатків з використанням відповідного прикладного програмного забезпечення.

 

3. Мета навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення із необхідними методичними рекомендаціями і практичними навичками щодо використання комп’ютерних інструментальних засобів розробки мультимедійних компонентів та їх призначення.

Завдання: вивчення основних прийомів роботи та методів створення анімаційних елементів мультимедіа додатків й інтерактивних презентацій.

4. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати: галузі застосування мультимедіа; базові відомості про мультимедійні інформаційні системи їх функції й цілі та засоби використання різних типів даних у інтерактивному мультимедіа середовищі; призначення та складові елементи мультимедіа; основні компоненти, види та етапи розроблення мультимедіа-продукту; технологію створення мультимедіа-презентацій.

вміти: створювати мультимедіа-презентації та анімаційні елементи; використовувати інструментальні засоби створення та налаштування параметрів анімації (використання символів та їх трансформ, шарів, кадрування, покадрова анімація) при розробленні інтерактивних мультимедіа додатків.

 

5. Обсяг дисципліни

 

Вид заняття

лекції

лабораторні роботи

Самостійна робота та інтерактивні уроки

Загальний баланс часу роботи

Кількість кредитів ECTS

К-сть

годин

 

32

58

90

3

 

6. Ознаки курсу

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Вид підсумкового контролю

Нормативний/вибірковий

2019/2020

8

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

4

залік

В

 

7. Пререквізити курсу

Раніше вивчені дисципліни, знання яких необхідні для освоєння курсу: «Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт», «Комп’ютерні мережі», «Комп’ютерна графіка та обробка кольорових зображень», «Бази даних», «Комп’ютерні видавничі системи».

 

8. Зміст курсу (Список тем)

Змістовий модуль 1. Створення мультимедійних презентацій в редакторі Power Point.

Тема 1.1. Області застосування мультимедіа.

Тема 1.2. Апаратне забезпечення мультимедійних інформаційних систем.

Тема 1.3. Види презентацій.

Тема 1.4. Створення презентації в середовищі Power Point: кольорове оформлення слайдів; робота із макетами; використання шаблонів.

Тема 1.5. Анімація і ефекти: зміна слайдів; анімація об’єктів в кадрі; налаштування анімації. Управління презентацією: управляючі кнопки; зберігання презентації.

Змістовий модуль 2. Створення комп’ютерної анімації на основі технології Macromedia Flash

Тема 2.1. Основні складові мультимедіа.

Тема 2.2. Основна характеристика та етапи створення компонентів мультимедіа додатків.

Тема 2.3. Основні інструменти й прийоми роботи в середовищі Мacromedia Flash.

Інтерфейс користувача. Робота з окремими об’єктами. Основні інструменти: рисування, роботи з кольором, текстом.

Тема 2.4. Методи створення анімації.

Кадрувальна анімація й особливості налаштування. Створення анімації за напрямним шляхом. Анімація на основі розкадрування форми. Створення анімації маски. Покадрова анімація. Створення керованих переходів. Анімація руху кількох об’єктів.

Тема 2.5. Шари та редагування символів.

Властивості шарів. Створення й використання символів. Типи символів. Призначення й використання бібліотек символів. Створення й редагування інтерактивних елементів.

9. Навчальний графік курсу

«Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях»

для бакалаврів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

8 семестр

Види занять

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Лекції

Обсяг годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторні заняття

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Практичні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

Консультації

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Х – наявність консультації;

МК – модульний контроль;

ПК – підсумковий контроль.

10. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання лабораторних робіт) та підсумкове засвоєння матеріалу змістовних модулів . За виконання індивідуальних завдань студенти можуть отримувати додаткові бали. Форма підсумкового контролю: залік.

 

11. Рекомендована література

Основна

1. Басюк Т.М., Жежнич П.І. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 428 с.

2. Глушаков С.В., Лобяк А.В. Сурядный А.С. Деловая графика. Харьков: Фолио, 2002. – 389 с.

3. Буковецкая О.А. Содание презентаций на ПК. – М.: НТ Пресс, 2005. – 144 с.

4. Кречман Д.Л., Пушков А.И. Мультимедиа своими руками. – СПб.: БХВ Санкт-Петербург, 1999. – 528 с.

5. Панкратова Т. Flash 5. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.

6. Чепмен Н., Чепмен Д. Цифровые технологии мультимедиа М.: Диалектика, 2005. – 624 с.

7. Бондаренко М.Ф. Програмні засоби створення мультимедіа / М.Ф. Бондаренко, С.В. Помазанов, І.Ю. Шубін. – Харків: СМІТ, 2009. – 185 с.

8. Брумбах-Дункан, Шерил. Macromedia Flash 5 на примерах: Пер. с англ. – М.: Издательський дом «Вильямс», 2001. – 368 с.

 

 

Допоміжна:

9. Исагулиев К.П. Самоучитель Macromedia Flash 5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 268 с.

10. Карабин П.Ф. Macromedia Flash 5.0 : Неофициальное руководство пользователя. М.: Майор, 2001. – 192 с.

11. Рудометов Е., Рудометов В. Аппаратные средства и мультимедиа: справочник. – СПб.: ЗАО издательство «Питер», 1999. – 352 с.

12. Цеховой В.А. Macromedia Flash 5. СПб.: Наука и техника, 2001. – 191 с.

13. Энджел Й. Практическое введение в мультимедиа – М. : Радио и связь, 1999. – 136 с.

14. Берлинер З.М., Глазырин И.Б., Глазырин Б.З. Microsoft Office 2003. Руководство пользователя: - М.: Бином, 2004.

15. Вашкевич Э. Power Point. Эффективные презентации на компьютере. СПб.: Питер, 2008. – 240 с.

 

12. Методичне забезпечення

1. Казьмірович О.Р. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни «Мультимедійні та анімаційні системи». Львів: УАД, 2004. – 52 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!