Програма підготовки бакалаврів

 

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

Назва курсу

Системи нечіткого керування

Викладачі

Луцків Микола Михайлович, доктор технічних наук, професор

Профайл викладачів

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/302-lutskiv-mikola-mikhajlovich

 

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

1. Анотація до курсу

В останні роки появилася велика кількість досліджень в області нечіткого моделювання і його застосування в системах автоматичного керування. Перевага нечіткого моделювання і керування випливає з простого математичного апарату і високої ефективності одержаних систем.  В даному курсі викладаються основні засади, методи аналізу і синтезу і застосування нечітких систем керування, які забезпечують високоефективне робасте і адаптивне управління при неповній інформації про об’єкт і створення інтелектуальних систем керування. Програма базується на найновіших знаннях у даній галузі. Подані в програмі знання можуть слугувати ад’юнктам суміжних напрямків підготовки в яких методи нечіткого моделювання і управління є предметом викладання.

 

2. Мета та цілі курсу

Метою вивчення дисципліни є підготовка дослідника в області ефективного моделювання і керування об’єктами і технологіями з нечіткою структурою і параметрами.
Цілі курсу – формування у ад’юнктів знань, вмінь, навичок, компетентності і здатності їх застосувати для аналізу, синтезу і проектування систем нечіткого керування.
Завдання вивчення дисципліни є вивчення та практичне засвоєння методів, моделей і систем нечіткого керування, а також способи їх програмної і апаратної реалізації.

 

3. Результати навчання

Основним предметом вивчення дисципліни у ад’юнкта повинні бути сформульовані уявлення про:
Історію, цілі і завдання досліджень в галузі нечіткого моделювання, нечіткого керування, принципи їх побудови та області застосування.
Проблеми і способи побудови нечітких моделей на основі знань експерта та даних експерименту.
Проблеми визначення структури і параметрів нечітких регуляторів.
Проблеми стійкості нечітких систем керування із невідомими параметрами об’єкта.

 

В результаті вивчення дисципліни ад’юнкт повинен знати:

Типові функції належності розмитих множин.
Арифметику розмитих множин.
Основні математичні операції над нечіткими множинами.
Структуру, головні елементи, і операції в нечітких моделях.
Типи і методи нечіткого моделювання.
Організацію, структуру і параметри нечітких регуляторів.
Будову нечітких регуляторів з наперед заданою структурою.
Основи адаптивних систем розмитого керування.
Дискретні системи нечіткого керування.
Умови абсолютної стійкості нечітких систем.

 

В результаті вивчення дисципліни ад’юнкт повинен придбати вміння та навички:

Будувати та застосовувати типові функції належності нечітких множин.
Ставити завдання побудови структури моделі нечіткої системи із двома входами і одним виходом.
Розробляти нечіткі версії типових «лінійних» регуляторів і визначати їх параметри.
Розробляти логічні правила для нечітких динамічних регуляторів.
Визначати абсолютну стійкість нелінійних систем нечіткого керування.

 

Програмні компетентності

 • Знання і розуміння сучасної теорії нечітких множин і методів та вміння їх ефективно використовувати для аналізу, синтезу та оптимізації систем автоматичного керування технологічними процесами і комп’ютерно-інтегрованими технологіями.
 • Здатність ефективно застосовувати нечітке моделювання при проведенні експериментів і наукових досліджень.
 • Здатність застосувати методи і будувати розмиті моделі об’єктів та сучасних систем керування.
 • Здатність проектувати нечіткі регулятори на базі знань експерта керованого об’єкта.
 • Здатність проектувати нечіткі регулятори на основі моделі керованого об’єкта.
 • Здатність застосувати методи нечіткого керування для побудови інтелектуальних систем керування.

 

Загальні компетентності

  • Здатність до аналізу та синтезу.
  • Уміння застосовувати знання на практиці.
  • Робота з програмним пакетом Simulink.
  • Здатність до самонавчання.
  • Навички роботи з інформацією з різних джерел.
  • Здатність адаптуватися до нової галузі знань.
  • Розв’язання задач.
  • Уміння працювати автономно.
  • Розробка проекту.

 

4. Обсяг курсу

Вид заняття

лекції

 

лабораторні заняття

 

практичні заняття

 

самостійна робота

 

загальний баланс часу роботи

 

кількість кредитів ECTS

К-сть годин

28

 

 

 

 

 

 

5. Ознаки курсу

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Вид підсумкового контролю

Нормативний\вибірковий

формат курсу

2019/2020

 

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

2

іспит

 

Змішаний (blendedlearning)

 

6. Пререквізити курсу

Раніше вивчені дисципліни, знання яких необхідні для освоєння курсу: «Вища математика», «Теорія автоматичного керування» «Цифрові системи керування»,

 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного курсу: «Автоматизовані системи керування виробництвом», «Проектування інтегрованих систем управління». Наукова робота

 

7. Зміст курсу (список тем)

Модуль 1. Математика нечітких множин
Тема 1. Вступ до теорії нечітких множин
Тема 2. Функції належності розмитих систем
Тема 3. Арифметика нечітких чисел
Тема 4. Математика нечітких множин

 

Модуль 2. Нечітке моделювання і керування
Тема 5. Нечіткі моделі
Тема 6. Нечітке керування
Тема 7. Проектування нечітких регуляторів
Тема 8. Стійкість систем нечіткого керування

 

8. Навчальний графік
«Системи нечіткого керування»
для  PhD                  спеціальності 151«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

3 семестр

Види занять

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Лекції

обсяг годин

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

Лабораторні заняття

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

Консультації

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Х – наявність консультації;
МК – модульний контроль;
ПК – підсумковий контроль.

9. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Системи нечіткого керування» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг ад’юнкта із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання лабораторних робіт, захист індивідуальних завдань) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю: залік та іспит.

Критерії оцінювання кожного виду навчального заняття передбачають врахування наступних чинників: правильність та повнота виконання роботи, дотримання графіку виконання, розуміння матеріалу, правильність наведеної відповіді, яка відображає розуміння вивченого матеріалу, вміння аналізувати отриману інформацію для вибору правильного методу і практичного засобу отримання вірного результату. Несвоєчасність виконання без поважних причин, наявність помилок у виконанні чи захисті роботи знижують отриману за неї кількість балів. За активність при проведенні практичних робіт та за своєчасне виконання всіх домашніх завдань, виконання рефератів по заданих темах та участь в олімпіадах різних рівнів ад’юнкти можуть отримувати додаткові бали.

 3 семестр

Вид навчального завдання

Кількість балів за виконання завдання

Кількість завдань

Критерії оцінювання

Всього

Лабораторна робота

5

8

наявність заготовки звіту для поточної роботи
відповідь при допуску до роботи,
оформлення результатів,
повнота відповідей при захисті лабораторної роботи

40

Індивідуальне завдання

5

4

вірність розв’язку завдання,
оформлення завдання;
виконання та захистзавдання до вказаного терміну

20

Модульний контроль (МК)

20

2

кожен МК за ЗМ1 та ЗМ2 – тестові завдання з чотирма відповідями, з яких одна відповідь вірна;

40

Підсумковий контроль (ПК)

залік

 

перевірка знань студентів по теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навиків самостійної роботи

100

 

 

10. Рекомендована література

Основна:

 1. Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект. – К.: КМ Академія, 2002. – 364 с.
 2. Гостев В.Н. Нечеткие регуляторы в системах автоматического управления. Моног: - К.: Радіометр. 2008. – 971с.
 3. Архангельський В.Н., Богаєнко Н.Н., Грабовський Г.Г., Системы функции – управления. – К.: Техника 1997. -208с.
 4. Т. Терано, К. Асаі, Н. Сиченко. Прикладні нечіткі системи, переклад з японського. – М.: Мир. 1993. 386с.
 5. О. Івахів, М. Наконечний. Основи побудови систем керування з нечіткою логікою: «НУ» Львівська політехніка. – Львів: Растр7, 2017. – 132с.
 6. Штовба С.Д. Проектипрование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: Горяча линия – Телеком 2007. – 288с.
 7. Леонченко А.В. Нечеткое моделирование в средстве MATLAB u fuzzy TECH. – СПS.: БХВ. Петербург, 2003. 756с.

 

 

Інформаційні ресурси http:// matlab.expopnenta.ru

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!