Програма підготовки бакалаврів

 

Українська академія друкарства
Факультет комп'ютерної поліграфічної інженерії
Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

Назва курсу

Системи автоматизації проектувальних робіт

Викладач (-і)

Овсяк Володимир Казимирович, Гук Ігор Богданович

Профайл викладача (-ів)

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

1. Анотація курсу

 У навчальному курсі розкрита основна термінологія систем автоматизації проектувальних робіт (САПР). Подається методологія комп'ютерного проектування баз даних умовних графічно-текстових позначень радіоелектронних компонентів, посадкових місць під радіоелектронні компоненти друкованих плат, пакування символів у корпуси радіоелектронних компонентів, принципових електричних схем і друкованих плат систем керування друкарських машин.  Прикладний аспект курсу базується на застосуванні САПР PICAD (ACCEL EDA).

 

2. Мета та цілі курсу

Мета - оволодіння методологією і системами комп'ютерного проектування друкованих плат систем керування друкарських машин.

Цілі курсу - створення баз даних радіоелектронних компонентів, проектування баз даних принципових електричних схем і друкованих плат систем керування друкарських машин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методи комп'ютерного створення і використання баз даних радіоелектронних компонентів, принципових електричних схем і друкованих плат систем керування друкарських машин;

вміти: проектувати друковані плати систем керування друкарських машин.

 

3. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методологію комп'ютерного створення і використання баз даних радіоелектронних компонентів, принципових електричних схем і друкованих плат систем керування друкарських машин;

вміти: проектувати друковані плати систем керування друкарських машин.

 

4. Обсяг курсу

Вид заняття

лекції

лабораторні заняття

практичні заняття

самостійна робота

загальний баланс часу роботи

кількість кредитів ECTS

К-сть годин

17

17

-

74

108

2

 

5. Ознаки курсу

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Вид підсумкового контролю

Нормативний\вибірковий

формат курсу

2019/2020

6

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

3, (2019/2020)

Залік

Н

Змішаний

 

6. Пререквізити курсу

Раніше вивчені дисципліни, знання яких необхідні для освоєння курсу: «Вища математика», «Фізика», «Електротехніка і електромеханіка», «Електроніка і мікросхемотехніка», «Мікропроцесорна техніка», «Технічні засоби автоматизації», «Теорія автоматичного керування».

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного курсу: «САПР електронної апаратури», «Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизовані системи керування виробництвом», «Проектування інтегрованих систем управління».

7. Зміст курсу (список тем)

1. Системи автоматизації проектувальних робіт у друкарстві. Види забезпечень САПР.

2. Методика проектування баз даних умовних текстографічних позначень (символів) радіоелектронних компонентів систем керування друкарських машин і устаткування.

3. Методологія комп’ютерного проектування “посадкових місць” радіоелектронних компонентів друкованих плат.

4. Методика "пакування" символів у корпуси радіоелектронних компонентів.

5. Автоматизоване проектування принципових електричних схем систем керування друкарських машин і устаткування.

6. Методика автоматизованого проектування друкованих плат електронної апаратури.

7. Метод автоматичного проектування друкованих плат засобами редактора Route Editor.

8. Методологія комбінованого проектування друкованих плат систем керування друкарських машин і устаткування.

 

8. Навчальний графік

Види занять

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Лекції

обсяг годин

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

 

Лабораторні заняття

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

Практичні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

Консультації

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х – наявність консультації;

МК – модульний контроль;

ПК – підсумковий контроль.

9. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання лабораторних робіт, захист індивідуальних завдань) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю залік.

Критерії оцінювання кожного виду навчального заняття передбачають врахування наступних чинників: правильність та повнота виконання роботи, дотримання графіку виконання, розуміння матеріалу, правильність наведеної відповіді, яка відображає розуміння вивченого матеріалу, вміння аналізувати отриману інформацію для вибору правильного методу і практичного засобу отримання вірного результату. Несвоєчасність виконання без поважних причин, наявність помилок у виконанні чи захисті роботи знижують отриману за неї кількість балів.

 

Вид навчального завдання

Кількість балів за виконання завдання

Кількість завдань

Критерії оцінювання

Всього

Лабораторна робота

5

8

 

 наявність розроблених електронних баз даних

 

40

Індивідуальне завдання

40

1

наявність бази даних з електронною друкованою платою індивідуального завдання

40

Модульний контроль (МК)

20

2

– кожен МК за ЗМ1 та ЗМ2 – наявність розроблених баз даних

20

Підсумковий контроль (ПК)

залік

 

– перевірка знань студентів по теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навиків самостійної роботи

100

 

10. Рекомендована література

Основна:

1.Овсяк В., Бритковський В., Овсяк О.. Овсяк Ю. Синтез і дослідження алгоритмів комп’ютерних систем. –Львів: “УАД”, 2004. – 275 с.

2. Стешенко Б. ACCEL EDA. –М.: “Нолидж”, 2000. – 512с.

 

Допоміжна:

Овсяк В., Бриткоаський В., Овсяк О., Овсяк Ю. Теорія секвенційних алгоритмів і проектування комп’ютерних систем. – Львів: “УАД”, 2001. – 139 с.

Інформаційні ресурси

• Комп’ютерна система PCAD (ACCEL EDA).

• Редактори  Symbol Editor, Pattern Editor, Executive Editor, Schematics Editor, Route Editor.

• Інтернет.

• Адреси електронних бібліотек.

• Комп’ютерний клас кафедри АКТ.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!