Програма підготовки бакалаврів

 

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій

Назва навчальної дисципліни:

українською

англійською

 

Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів

Identification and modeling of technological objects

Спеціальність

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітня програма

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Мова викладання

Українська

Викладач

Федина Богдана Іванівна, к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства

Профайл викладача

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/315-fedyna-bohdana-ivanivna

Консультації

очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

1. Анотація навчальної дисципліни

Дана навчальна дисципліна допоможе сформувати у студентів сучасний рівень знань, умінь і навиків моделювання та ідентифікації об’єктів автоматизації. У межах дисципліни розглядаються основні поняття системного аналізу, а також принципи побудови моделей типових технологічних об’єктів, параметричні і непараметричні методи ідентифікації систем та методи оцінки точності отриманих моделей. На лабораторних заняттях студенти набувають теоретичних знань для вирішення задач ідентифікації технологічних об’єктів з використанням сучасних пакетів прикладного програмного забезпечення, а також умінь аналізувати отримані результати, порівнювати ефективність та обґрунтовувати вибір методу ідентифікації.

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисциплінитеоретична та практична підготовка бакалавра до самостійного розв’язування прикладних задач при аналізі та синтезі об’єктів і систем автоматичного керування шляхом побудови та оцінювання їх моделей.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні теоретичних знань та практичних навичок для аналізу та синтезу технологічних об'єктів, процесів і систем автоматичного керування, в тому числі в поліграфічній промисловості, шляхом їх моделювання і дослідження із застосуванням відповідного математичного апарату та сучасних комп'ютерних засобів.

 

3. Компетентності (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність працювати в команді.

Здатність виконувати аналіз об'єктів автоматизації на основі знань про процеси, що в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування.

Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного мо­делювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних мо­делей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій.

Здатність перетворювати математичні моделі об'єктів та розроблюва­них систем автоматичного керування в їхні чисельні форми при використанні сучасних інтерактивних програмних середовищ імітаційного моделювання, і на основі імітаційних моделей планувати та проводити цілеспрямовані комп'ютер­ні експерименти з всебічного дослідження розроблюваних систем.

 

4. Результати (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Розуміти суть процесів, що відбуваються в об'єктах автоматизації поліграфічної галузі та вміти проводити аналіз об'єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей.

Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування.

Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп'ютерних технологій.

Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв'язування типових інженерних задач у галузі автомати­зації, зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів комп’ютерної графіки.

 

5. Обсяг навчальної дисципліни

 

Вид заняття

Лекції

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Загальний баланс часу роботи

Кількість кредитів ЕСТS

Кількість годин

36

18

51

105

3,5

 

6. Ознаки навчальної дисципліни

 

Курс, (рік навчання)

Семестр

Спеціальність

Ступінь вищої освіти

Вид підсумкового контролю

Нормативний / вибірковий

Формат курсу

4

7

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

бакалавр

іспит

нормативна

Змішаний

(blended learning)

 

7. Зміст навчальної дисципліни (список тем)

1. Предмет ідентифікації та моделювання технологічних об'єктів.

2. Об’єкти ідентифікації.

3. Основні принципи моделювання технологічних об’єктів. Поняття моделі. Мета і завдання моделювання технологічного процесу.

4. Математичне моделювання.

5. Види математичних моделей об'єктів та їх взаємозв'язок.

6. Керованість. Спостережуваність. Ідентифікованість.

7. Методи оцінювання параметрів технологічних об'єктів та їх реалізація. Класифікація критеріїв ідентифікації.

8. Методи оцінювання.

9. Джерела випадкових сигналів. Точність ідентифікації.

10. Ідентифікація статики об’єктів компенсаційними методами.

11. Методи ідентифікації динаміки нестаціонарних об'єктів.

 

8. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань та умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів» здійснюється згідно кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, отриманих за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (усне опитування, захист лабораторних робіт, індивідуальних завдань) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю – іспит.

 

9. Рекомендована література

1. Букетов А. В. Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів та систем: навчальний посібник / Букетов А. В. – Тернопіль : СМП „Тайп“, 2009. – 260 с.

2. Дубовой В. М. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування : навчальний посібник / В. М. Дубовой. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 308 с.

3. Гроп Д. Методы идентификации систем.-М.: Мир, 1973.-302с.

4. Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов. – М.: Энергия, 1979. – 240 с.

5. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя: Пер. с англ. / Под ред. Я.З. Цыпкина. -М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.лит., 1991.-432 с.

6. MATLAB  6.5 SP1/7+simulink5/6 в математике и моделирование. Серия «Библиотека профессионала».-М.:СОЛОН-Пресс,2005.-576 с.: ил.

 

Інформаційні ресурси

1. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/894;

2. https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/download/197/357/389-1?inline=1

3. https://www.studmed.ru/buketov-av-dentifkacya-modelyuvannya-tehnologchnih-obyektv-ta-sistem_537a566ec7c.html;

4. https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/50180/mod_resource/content/1/%D0%86% D1%82%D0%B0%D0%9C%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81.pdf;

5. https://energetics.at.ua/file/modelyu.pdf;

6. https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/50180/mod_resource/content/1/%D0%86% D1%82%D0%B0%D0%9C%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81.pdf;

7. http://www.youtube.com/.

 

10. Технічне та програмне забезпечення

Технічне забезпечення: обладнання: прилади лабораторії кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій; комп’ютерний мультимедійний проектор (для читання лекцій); комп’ютери з доступом до мережі Інтернету; принтер.

Базове програмне забезпечення загального призначення: операційна система Windows 7; засіб архівування WIN RAR; засоби телекомунікації – локальна мережа з виходом в Інтернет.

Прикладне програмне забезпечення загального призначення: текстовий процесор Microsoft Word 7; табличний процесор Microsoft Excel 7; системи підготовки мультимедійних презентацій Microsoft Power Point 7; програма для роботи з PDF-файлами Adobe Acrobat Reader; прикладний пакет MATLAB: Simulink; комп’ютерно - орiєнтованi засоби навчання інших предметів.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!