Програма підготовки бакалаврів

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

Назва навчальної дисципліни

українською

англійською

 

 

Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт

Computer technics and computing works organization

Мова викладання

українська

Викладачі

Нерода Тетяна Валентинівна, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій
Української академії друкарства

Профайли викладачів

akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/309-neroda-tetiana-valentynivna

Консультації

Особистісно орієнтовані консультації згідно з розкладом консультацій кафедри: (akt.uad.lviv.ua)

 

 1. Анотація навчальної дисципліни

Вивчення основ побудови та функціонування сучасних обчислювальних засобів; дослідження характеристик операційних систем та поліграфічно-орієнтованого програмного забезпечення; набуття навичок роботи з пристроями введення/виведення інформації та налаштування їх апаратного, програмного й конструктивного інтерфейсу. Під час навчання студенти набувають теоретичних знань та практичних навичок з дослідження характеристик операційних систем та поліграфічно-орієнтованого програмного забезпечення, пристроїв введення/виведення інформації та налаштування їх апаратного, програмного й конструктивного інтерфейсу.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є вивчення  основ  побудови комп’ютерної техніки, особливостей програмного забезпечення та специфіки організації обчислювальних  робіт.

 

 1. Компетентності (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність до пошуку, аналізу та опрацювання відомостей з доступних джерел.

Навички використання інформаційних технологій та комп’ютерної периферії.

Здатність застосовувати знання з комп’ютерної техніки в обсязі, необхідному для організації автоматизованого робочого місця інженера.

 

 1. Результати (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Студент повинен вміти  виконувати дії з файлами та папками у середовищі відповідних утиліт; здійснювати конфігурування типових ОС, інсталювати ліцензійне ПЗ; виконувати керування процесом роздруку інформації; тлумачити серійне маркування основних апаратних засобів; застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

 

 1. Обсяг навчальної дисципліни

Вид заняття

лекції

лабораторні заняття

самостійна робота

загальний баланс часу роботи

кількість кредитів ECTS

К-ть годин

34

34

82

150

5

 

 1. Ознаки навчальної дисципліни

Курс, (рік навчання)

семестр

спеціальність

ступінь вищої освіти

вид підсумкового контролю

нормативна\вибіркова

формат курсу

2

4

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

бакалавр

іспит

Н

Змішаний (blendedlearning)

 

 1. Зміст навчальної дисципліни (перелік тем)

 

І змістовний модуль

1    Вступ.
Місце курсу в системі наук інформаційної сфери
Історія та передумови розвитку ОТ
Поняття інформаційних технологій та межі його застосування
 
2    Представлення числової інформації в комп’ютері
Системи числення та поняття коду
Конвертування чисел між системами числення
Зберігання алфавітно-цифрової інформації у комп’ютері
 
3    Основні поняття в обчислювальній техніці
Особливості перетворення сигналів
Класифікація обчислювальних засобів
Склад типового комп’ютера
 
4    Організація робочого місця.
Ергономічні параметри організації робочого місця
Електроживлення ПК
Корпуси системних блоків
 
5    Системна плата
Класифікація пристроїв системної плати
Мікропроцесори. Системна пам’ять
Допоміжні мікросхеми. Системні й локальні шини

ІІ змістовний модуль

6    Цифрові носії інформації
Накопичувачі з незмінним носієм
Логічна структура жорсткого диску
Накопичувачі на змінних носіях
 
7    Відеопідсистеми
Класифікація моніторів персональних комп’ютерів
Будова сучасного відеоадаптера
Прикладні графічні бібліотеки
 
8    Периферійні пристрої
Порти вводу/виводу інформації
Пристрої введення інформації. Пристрої виведення інформації.
Маніпуляторні пристрої. Пристрої передавання інформації.
 
9    Діагностика несправностей комп’ютера
Діагностичне устаткування
Програмна діагностика комп’ютера
Початкове завантаження комп’ютера
 
10  Програмне забезпечення ПК
Системне та сервісне програмне забезпечення
Прикладне ПЗ. Інструментальне ПЗ
Комп’ютерні симулятори. Віруси на ПЕОМ


 1. Система оцінювання та вимоги

Контроль набутих компетенцій (поточний, модульні та семестровий) з дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинговий розподіл балів студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання лабораторних робіт), підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма семестрового контролю: — іспит.

Критерії оцінювання кожного виду навчального заняття передбачають врахування наступних чинників: повна та ґрунтовна відповідь на задані запитання  з теми заняття, коректний загальний опис послідовності виконання навчальних вправ під час допуску до лабораторного заняття,  чітке послідовне виконання лабораторної роботи з отриманням правильного результату, проявлення знань теоретичних основ проблеми та впевнене володіння термінологією предметної області. Кожне повторне проходження поточного контролю призводить до декременту отриманого за нього накопичувального балу. Також, при невиконанні окремих критеріїв з тієї чи іншої форми контролю знань кількість балів, яка виставляється студентові, може бути понижена.  За активність при проведенні опитування, участь у науковій роботі за темами дисципліни студенти можуть отримувати додаткові бали. Для підвищення рівня успішності припускається виконання індивідуального завдання, яке є проміжним звітом студента за самостійно опрацьований матеріал у реферативній формі; варіант індивідуального завдання вибирається студентом або призначається викладачем. Результати досліджень, отримані при виконанні індивідуального завдання  необхідно публічно доповісти.

 

 1. Рекомендовані джерела

9.1. Перелік рекомендованих джерел до теоретичного курсу

 1. Заяць В.М. Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій : Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 144 с.
 2. Матвієнко М.П., Розен В.П. Закладний О.М. Архітектура комп’ютера. – К.: Ліра-К, 2012. – 256 с.
 3. Мюррей Д., Райпер У. Энциклопедия форматов графических файлов. – К.: BHV, 1997. – 669 c.
 4. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій та систем : Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 500 с.
 5. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 438 с
 6. Смородинський О.В., Коссак О.М., Ансилевський С.Г. Прикладне програмне забезпечення IBM PC: Довідник. – Львів: Світ, 1992. – 280 с.

 

9.2. Література до лабораторних занять

 1. Організація обчислювальних робіт з використанням операційних систем сімейства Windows: методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт» для студентів освітнього напряму 0502 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Т.В. Нерода – Львів: в-во УАД, 2013. – 80 с.

 

9.3. Матеріали до самостійної роботи

 1. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навч. посібник. – К.: МК-Прес, 2004. – 412 с.
 2. Дурняк Б.В., Стрепко  І.Т., Тітов  Г.Н., Тимченко  О.В. Основи проектування цифрових логічних пристроїв: Навчальний посібник. – Львів: В-во Української академії друкарства, 2006. – 272 с.
 3. Технические средства переработки текста и иллюстраций: Учебник / Под. ред. М.Ф. Ефимова. – М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1994. – 532 с.
 4. Історія математики. / The Story of Maths: The Language of the Universe.
 5. Історія Одиниці / The Story of 1. Directed by Nick Murphy. BBC, 2005, 60 min
 6. Пірати Кремнієвої долини / Pirates of Silicon Valley. Directed by Martyn Burke. TNT, 1999. 95 min
 7. Google: Погляд зсередини / Inside: Google. Directed by Stephen Howard. National Geographic, 2010. 45 min
   

10. Технічне і програмне забезпечення

Технічне забезпечення: обладнання аудиторії мультимедійним проектором, комп’ютерами в локальній мережі, сканером та друкаркою. Цифрові носії даних. Розповсюджені конструктивні інтерфейси.

Системне та службове програмне забезпечення: об’єктно-орієнтовані операційні системи сімейства Windows/Linux/Mac OS; архіватори даних з файловою системою та без, пакет комп’ютерних шрифтів, набір драйверів типової периферії, дистрибутиви операційних систем та прикладного ПЗ, бази знань та аналітичний апарат комп’ютеризованої навчальної системи КоНаС.

Супровідні файли методичного та дидактичного призначення.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!