Аспірантура, докторантура

 

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії
 
Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

 

Назва курсу

Комп'ютерно-інтегровані технології та системи

Computer integrated technologies and systems

Викладач (-і)

Овсяк Володимир Казимирович

Профайл викладача (-ів)

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/316-

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

1. Анотація до курсу

Сучасні технології і системи є інтегрованими, багаторівневими і складними. Синтез, аналіз, дослідження і реалізація комп'ютерно-інтегрованих технологійі систем потребує побудови різноманітних моделей. Зокрема моделей статичних і динамічних. Статичними моделями комп'ютерно-інтегрованих технологій і систем є моделі залежностей між підсистемами, випадків застосування, пакетів,  компонентів, рівнів-шарів і класів. Динамічними моделями комп'ютерно-інтегрованих технологій і систем є моделі функціонування і секвенцій. Важливими є системи аналізу моделей та їхніх імплементацій, а також метрика коду.

2. Мета та цілі курсу

Метою дисципліни єоволодіння сучасними методами і засобами моделювання комп'ютерно-інтегрованих технологій та систем з ціллю застосування отриманих знань і вмінь для моделювання й проектування нових і модернізації відомих комп'ютерно-інтегрованих технологій та систем.

3. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати сучасні методи і засобами моделювання комп'ютерно-інтегрованих технологій та систем.

вміти творчо застосовувати сучасні методи і засобами моделювання нових комп'ютерно-інтегрованих технологій та систем.

 

 

 

4. Обсяг курсу

Вид заняття

лекції

 

лабораторні заняття

 

практичні заняття

 

самостійна робота

 

загальний баланс часу роботи

 

кількість кредитів ECTS

К-сть годин

36

18

-

54

108

2

 

5. Ознаки курсу:

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Вид підсумкового контролю

Нормативний\вибірковий

формат курсу

2019/2020

1

Докторат

1, (2019/2020)

Залік

Н

Змішаний

 

6. Пререквізити курсу

Наявність ступеня бакалавра з технічних наук. Застосування отриманих знань вмінь і навичок для підготування дисертаційних робіт.

7. Зміст курсу (список тем)

1. Модель випадків використаннякомп'ютерно-інтегрованих технологій і систем.

2. Статична модель компонентівкомп'ютерно-інтегрованих технологій і систем.

3. Багаторівнева модель комп'ютерно-інтегрованих технологій і систем.

4. Модель діаграми класівкомп'ютерно-інтегрованих технологій і систем.

5. Динамічнв секвенційнімоделі комп'ютерно-інтегрованих технологій і систем.

6. Модельзалежностейміж підсистемами комп'ютерно-інтегрованих технологій і систем.

7. Динамічна модель функціонування комп'ютерно-інтегрованих технологій і систем.

8. Модель метрики коду комп'ютерно-інтегрованих технологій і систем.

9. Система алгоритмічних алгебр.

10. Алгебра алгоритмів.

 

 

 

8. Навчальний графік

Види занять

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Лекції

обсяг годин

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Лабораторні заняття

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

Практичні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

Консультації

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х – наявність консультації;

МК – модульний контроль;

ПК – підсумковий контроль.

 

9. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю залік.

Критерії оцінювання кожного виду навчального заняття передбачають врахування наступних чинників: правильність та повнота виконання роботи, дотримання графіку виконання, розуміння матеріалу, правильність наведеної відповіді, яка відображає розуміння вивченого матеріалу, вміння аналізувати отриману інформацію для вибору правильного методу і практичних засобів отримання правильного результату. Несвоєчасність виконання без поважних причин, наявність помилок у виконанні чи захисті роботи знижують отриману за неї кількість балів.

 

Вид навчального завдання

Кількість балів за виконання завдання

Кількість завдань

Критерії оцінювання

Всього

Лабораторна робота

8

5

–наявність моделі випадків застосування,

–наявність моделі залежномті між підсистемами,

– наявність моделі компонентів,

– наявність моделі рівнів системи,

– наявність моделі класів.

40

Індивідуальне завдання

40

1

– модель функціонування,

– моделі секвенцій,

– модель метрики коду.

40

Модульний контроль (МК)

10

2

кожен МК за ЗМ1 та ЗМ2 – оперування методами побудови моделей.

20

Підсумковий контроль (ПК)

залік

 

перевірка знань студентів по теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навиків самостійної роботи.

100

10. Рекомендована література

Основна:

1. Нейгел К., Ивьен Б., Глин Д., Уотсон К., Скинер М. С# 5.0 и платформа .NET 4.5 для профессионалов. – Москва-Санкт-Петербург-Киев: "Диалектика", 2014. – 1440 с.

2. Мак-Дональд М. Windows Presentation Foundation в .NET 3.5 с примерами на C# 2008 для профессионалов. –М.: "И.Д. Вильямс". 2008. – 908 с.

3. Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. Teoria algorytmów abstrakcyjnych i modelowanie matematyczne systemów informatycznych. – Opole: "Politechnika Opolska". 2005. – 275 s.

4 Овсяк О.В. Інформаційна технологія та інструментальні засоби ефективного опрацювання формул алгоритмів. – Львів: "Видавництво Української академії друкарства". 2013. – 228 с.

 

Додаткова:

1.Троелсен Э. С# и платформа .NETFramework . – Санкт-Петербург:“СПб, 2005. 796с.

2. MSDN платформиMicrosoft Visual Studio.NET.

3.Система ADO.NET i Microsoft SQL Server.

4.СистемаASP.NET.

5. Larman C. UML i wzorce projektowe. Gliwice: «Helion», 2011. 751 s.

 

Інформаційні ресурси

1. Інтернет.

2. Платформа Microsoft Visual Studio.NET.

3. Комп’ютерний клас кафедри АКТ

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!