Програма підготовки бакалаврів

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

 

Назва навчальної дисципліни

Електроніка і мікросхемотехніка

Electronics and Micro Circuitry

Викладач

Казьмірович Роман Владиславович

Профайл викладача

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/300-kazmirovych-roman-vladyslavovych

Консультації

Очні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

 

2. Анотація до дисципліни

Електроніка і мікросхемотехніка є базовою профілюючою дисципліною учбового плану спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерні технології . Прогрес у всіх галузях науки і техніки значною мірою зумовлений досягненнями електроніки. При цьому тенденція розвитку техніки є такою, що доля електронних вузлів у різних технічних пристроях безперервно збільшується, особливо в пристроях автоматики.

 

3. Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни - надання студентам базових знань у царині теорії і практики побудови і використання аналогових і дискретних електронних пристроїв і мікросхемотехніки, як основи для створення сучасних засобів управління в технічних системах.

 

4. Результати навчання

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: фізичні основи роботи, принцип побудови, характеристики та параметри електричних приладів, методи аналізу, синтезу і розрахунків електронних пристроїв з використанням, як дискретних компонентів так і інтегральних мікросхем;

вміти: здійснювати аналіз процесів, характеристик і показників роботи електронних вузлів автоматичних пристроїв, за заданими технічними характеристиками проектувати електронні пристрої.

 

5. Обсяг дисципліни

Вид заняття

лекції

лабораторні роботи

Самостійна

робота

Загальний баланс часу роботи

Кількість кредитів ECTS

К-сть годин

70

54

86

210

7

 

 

6. Ознаки курсу

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Вид підсумкового контролю

Нормативний\вибірковий

2019/2020

5/ 6

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

3

залік / іспит

Н

 

 

7. Пререквізити навчальної дисципліни

Раніше вивчені дисципліни, знання яких необхідні для освоєння курсу: «Математичний аналіз», «Загальна фізика», «Електротехніка і електромеханіка»,  «Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт».

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного курсу: «Технічні засоби автоматизації», “Метрологія, технологічні вимірювання і прилади», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Цифрові системи керування». «Електропривод технологічних комплексів», «Теорія інформації», «Мікропроцесорна техніка», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Проектування інформаційно-керуючих пристроїв», «Автоматизація технологічних процесів», «Системи автоматизованого керування робочими потоками». Освоєння матеріалу даної дисципліни професійної та практичної підготовки безпосередньо пов'язано з успішним виконанням дипломного проекту.

 

8. Зміст навчальної дисципліни (Список тем)

 

Змістовий модуль 1. Елементи електронних пристроїв.

Тема 1.1. Вступ. Пасивні елементи електронних пристроїв.

Тема 1.2. Основи фізики напівпровідників

Тема 1.3. Біполярні транзистори.

Тема 1.4. Польові транзистори.

Тема 1.5. Диністори та тиристори.

Тема 1.6. Інтегральні мікросхеми.

Змістовий модуль 2. Джерела живлення. Електронні підсилювачі.

Тема 2.1. Джерела живлення.

Тема 2.2. Електронні підсилювачі.

Тема 2.3. Вихідні каскади підсилювачів.

Тема 2.4. Вибірні підсилювачі.

Тема 2.5. Електронні генератори гармонічних коливань.

Тема 2.6. Підсилювачі постійного струму (ППС).

Змістовий модуль 3. Імпульсні пристрої. Основи теорії логічного проектування цифрових пристроїв.

Тема 3.1. Імпульсні пристрої/

Тема 3.2. Тригери на біполярних транзисторах.

Тема 3.3. Генератори на біполярних транзисторах.

Тема 3.4. Основи теорії логічного проектування цифрових пристроїв.

Змістовий модуль 4. Сучасні логічні інтегральні схеми. Пристрої на інтегральних мікросхемах.

Тема 4.1. Сучасні логічні інтегральні схеми.

Тема 4.2. Послідовністні пристрої та їх застосування в ЕОМ.

Тема 4.3. Генератори та формувачі імпульсних сигналів на логічних елементах.

Тема 4.4. Комбінаційні пристрої.

Тема 4.5. Аналогово-цифрове та цифро-аналогове перетворення електричних сигналів.

 

9. Навчальний графік курсу

«Електроніка і мікросхемотехніка»

для бакалаврів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

5 семестр

Види занять

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Лекції

обсяг годин

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Лабораторні заняття

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Практичні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

Консультації

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

6 семестр

Види занять

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Лекції

Обсяг годин

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Лабораторні заняття

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

Практичні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

МК

 

 

 

 

 

 

МК

ПК

Консультації

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

Х – наявність консультації;

МК – модульний контроль;

ПК – підсумковий контроль.

 

10. Система оцінювання та вимоги

 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання лабораторних робіт, захист індивідуальних завдань) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю: залік та іспит.

За активність при проведенні практичних робіт та за своєчасне виконання всіх домашніх завдань, виконання рефератів по заданих темах та участь в олімпіадах різних рівнів студенти можуть отримувати додаткові бали.

 

 

5 семестр

Вид навчального завдання

Кількість балів за виконання завдання

Кількість завдань

Критерії оцінювання

Всього

Лекції

1

18

 

Відвідуваність лекцій

 

18

Лабораторна

 робота

3

12

оформлення лабораторної роботи,

повнота відповідей при захисті лабораторної роботи

36

Індивідуальне завдання

10

1

вірність розв’язку завдання,

виконання та захист завдання до вказаного терміну

10

Модульний контроль (МК1 та МК2)

18

2

Кожний білет МК1 і МК2 складається з чотирьох тестових завдань

 з чотирма відповідями, з яких одна відповідь вірна та чотирьох завдань

 різної ступені складності.

36

Підсумковий контроль (ПК)

залік

 

перевірка знань студентів по теорії і виявлення навичок

застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань,

 а також навиків самостійної роботи

100

 

6 семестр

Вид навчального завдання

Кількість балів за виконання завдання

Кількість завдань

Критерії оцінювання

Всього

Лекції

1

18

 

Відвідуваність та активність у проведенні лекцій

 

18

Лабораторна робота

4

8

оформлення лабораторної роботи,

повнота відповідей при захисті лабораторної роботи

32

Індивідуальне завдання

14

1

вірність розв’язку завдання,

оформлення завдання;

виконання та захист завдання до вказаного терміну

14

Модульний контроль (МК3 та МК4)

18

2

Кожний білет МК3 і МК4 складається з чотирьох тестових завдань

з чотирма відповідями, з яких одна відповідь вірна та чотирьох

завдань різної ступені складності.

36

Підсумковий контроль (ПК)

іспит

 

перевірка знань студентів по теорії і виявлення навичок

 застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань,

 а також навиків самостійної роботи

100

 

10. Рекомендована література

Основна

1. Гершунский Б.C. Основы электроники и микроэлектроники. 3-е изд., перераб и доп. – К.: Вища шк., 1987.- 422 с.

2. Горбачев Г.В., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника: Учебник / Под ред. В.А. Лабунцова. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 320 с.

3. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учеб. издание - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая шк., 1991. - 622с.

4. Дмитрів В.Т., Шиманський В.М. Електроніка і мікросхемотехніка: Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2006. - 175 с.

5. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум. За ред. А.Г. Соскова. - К.: Каравела, 2009. - 368 с.

6. Основы промышленной электроники: Учебник / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский, В.В. Сухоруков; Под ред. В.Г. Герасимова. 3-е изд., пераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. - 386 с.

7. Руденко В. С. та ін. Промислова електроніка: Підручник/ В.С. Руденко, В.Я. Ромашко, В.В. Трифонюк. – К.: Либідь, 1993. – 432 с.

8. Скаржепа В. А., Луценко А. Н. Электроника и микросхемотехника. Ч. 1. Электронные устройства информационной автоматики: Учебник / Под общ. ред. А. А. Краснопрошиной. – Выща шк. Головное изд-во, 1989. - 431 с.

9. Федосеева Е.О., Федосеева Г.П. Основы электроники и микроелектроники: Учебник. - М.: Искусство, 1990. - 240 с.

Допоміжна

10. Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. - М.: Выща шк., 1982. - 496 с.

11. Изюрова Г.И., Кауфман М.С. Приборы и устройства промышленной электроники. Учебн. пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Высшая шк., 1975.-368 с.

12. Криштафович А.К., Трифонюк В. В. Основы промышленной электроники: Учебник для техникумов. - М.: Высш. школа, 1979. – 256 с.

13. Краснопорошина А.А., Скаржепа В.А., Кравец П.И. Электроника и микросхемотехника. Ч.2. Электронные устройства промышленной автоматики: Учебник / Под общей ред. А.А. Краснопрошиной. - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. - 303 с.

 

11. Методичне забезпечення

1. Казьмірович Р.В., Казьмірович О.Р. Електроніка і мікросхемотехніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина 1. Напівпровідникові  прилади та елементи оптоелектроніки для студентів спеціальностей 6.092501 – автоматизоване управління технологічними процесами, 6.092502 - комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва. - Львів: УАД, 2009. - 36 с.

2. Казьмірович Р.В., Казьмірович О.Р. Електроніка і мікросхемотехніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Частина 2. Джерела живлення, підсилювачі та генератори для підготовки бакалаврів з спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». - Львів: УАД, 2018. - 48 с.

3. Казьмірович Р.В., Казьмірович О.Р. Імпульсна та цифрова техніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».- Львів: УАД, 2015 - 64 с.

4. Казьмірович Р.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» для студентів спеціальностей 7.0925.01 «Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами» та спеціальності 7.092502 «Автоматизоване управління  комп'ютерно-інтегрованими технологічними комплексами». - Львів: УАД, 1998. - 26 с.

 

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!