Програма підготовки бакалаврів

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

 

 

Назва курсу,

мова викладання

Комп'ютерна графіка та обробка кольорових зображень,

 українська мова викладання

 

Викладачі

к.т.н., ст. в. Гук Ігор Богданович,

к.т.н., ст. в. Шевчук Олексій Васильович

Профайл

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/319-huk-ihor-bohdanovych

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/317-shevchuk-oleksii-vasylovych

Консультації

Аудиторні згідно з розкладом

 

2. Анотація до курсу

 

Навчальна дисципліна "Комп'ютерна графіка та обробка кольорових зображень" відіграє важливу роль у підготовці фахівців-бакалаврів, оскільки в інформаційному просторі, який оточує сучасну людину, у великій кількості сфер життєдіяльності в наш час активно використовуються графічні зображення, ілюстрації різної природи і характеру, що створюються та опрацьовуються за допомогою комп'ютерних програмних засобів. Саме тому сучасна освічена людина повинна вміти працювати з різноманітними програмними засобами, в яких створюються та обробляються цифрові графічні зображення.

Впродовж вивчення курсу студенти знайомляться з основами комп'ютерної графіки та працюють в поширених графічних редакторах і веб-ресурсах, орієнтованих на опрацювання графічних зображень.

Курс " Комп'ютерна графіка та обробка кольорових зображень " належить до дисциплін професійної підготовки.

3. Мета та завдання курсу

Метою викладання навчальної дисципліни "Комп'ютерна графіка та обробка кольорових зображень" є вивчення студентами основних понять комп'ютерної графіки та обробка кольорових зображень, отримання ними навичок роботи з растровими і векторними графічними редакторами. Завдання курсу: навчити студентів належним чином використовувати інструментальні можливості растрових і векторних графічних редакторів та програмстворення 2D/3D графіки.

4. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати

сфери і напрямки застосування комп'ютерної графіки, різновиди комп'ютерної графіки;

основні поняття теорії кольору, способи опису кольору і принципи кольоровідтворення в комп'ютерних системах,

комп'ютерні колірні моделі, можливості розширення колірного охоплення,

поширені колірні режими,

основні поняття і засоби тривимірної графіки,

особливості використання різноманітних засобів для роботи з растровою і векторною графікою;

вміти

використовувати фундаментальні інструменти растрових графічних редакторів для створення, редагування і

ретушування різноманітних зображень,

створювати векторні зображення за допомогою редакторів векторної графіки,

використовувати за призначенням різноманітні колірні режими, застосовувати різні прийоми та ефекти для створення складних композицій, колажних зображень, здійснювати підготовку зображень для поліграфії та електронних видань;

бути здатним

використовувати прикладне програмне забезпечення при розв'язуванні типових задач спеціальності,

використовувати методи цифрового подання та обробки графічної інформації, основ комп'ютерної графіки,

належним чином використовувати інструментальні можливості растрових і векторних графічних редакторів.

 

5. Обсяг і ознаки курсу

Найменування показників

Характеристика навчального курсу

денна форма навчання

Освітня програма, спеціальність

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва,

151 Автоматизація та КІТ

Рік навчання/ рік викладання

         четвертий

Семестр

сьомий і восьмий

нормативна/вибіркова

нормативна

Кількість кредитів ЄКТС

5,5 кредити ЄКТС

Загальний обсяг годин

165 год.

Кількість годин навчальних занять

86 год.

Лекційні заняття

52 год.

Практичні заняття

0 год.

Семінарські заняття

0 год.

Лабораторні заняття

34 год

Самостійна та індивідуальна робота

79 год.

Форма підсумкового контролю

залік

 

 

6. Технічне й програмне забезпечення -обладнання

Персональний комп'ютер, растровий графічний редактор, векторний графічний редактор, програмні пакети 2D/3D графіки.

 

7. Підсумковий контроль.

Семестровий залік з даного предмету забезпечує підсумковий контроль, що полягає в оцінюванні рівня засвоєння студентом навчального матеріалу та набування необхідних професійних вмінь на підставі оцінок, отриманих ним на лабораторних заняттях і за результатами виконання самостійної роботи.

8. Система оцінювання та вимоги

Засоби діагностики результатів навчання: оцінювання впродовж навчальних занять, реферати з окремих тем,

самостійна робота, що підлягає обов'язковому оцінюванню, модульна контрольна робота, залік.

Поточний контроль передбачає оцінювання роботи (знань і вмінь) студентів впродовж лабораторних занять.

Рівень знань на окремих заняттях може визначатися через проведення відповідного тематичного опитування (або тестування).

Наприкінці занять проводиться модульна контрольна робота. Вона вважається виконаною у разі, якщо її оцінено не менше, ніж на 60% від вагового балу. При виставлянні оцінок за модульну контрольну роботу враховуються продемонстровані студентами знання з усіх пропонованих  питань, а також наведення  достатньої кількості прикладів на підтвердження основних положень теми.

 Залік з даного предмету забезпечує підсумковий контроль, що полягає в оцінюванні рівня засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на лабораторних заняттях, впродовж виконання модульної контрольної роботи і самостійного дослідження.

Підсумкова кількість балів з дисципліни визначається як сума балів за змістовим модулем, враховуючи поточну рейтингову оцінку з навчальних занять, оцінку за виконану самостійну роботу і оцінку за модульну контрольну роботу.

Студент вважається допущеним до підсумкового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом з цієї навчальної дисципліни.

Перескладання заліку відбувається у встановлений деканатом термін. Процедура перескладання заліку включає в себе демонстрацію студентом звітів за результатами усіх опрацьованих завдань, виконаних проєктів, а також відповіді на ключові теоретичні питання навчального курсу.

 

9. Список рекомендованої літератури

Основна

1. Блинова Т. А., Порев В. Н. Компьютерная графика. Киев: Юниор, 2006. 520 с.

2. Заїка В. Ф., Твердохліб М. Г., Тарбаєв С. І., Чумак Н. С. Основи інженерної та комп'ютерної графіки. 2017. URL:

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1622_31814633.pdf

3. Комп'ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х кн. Кн. 1. / Укладачі: Тотосько О. В., Микитишин А. Г.,Стухляк П. Д. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 304 с. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22337/1/Komp_graf_knyga_1.pdf.

Допоміжна

4. Василюк А. С. Комп'ютерна графіка: навчальний посібник / А. С. Василюк, Н. І. Мельникова. Львів:

Видавництво Львівської політехніки, 2016. 308 с.

5. Власій О. О. Комп'ютерна графіка. Обробка растрових зображень: Навчально-методичний посібник /

О. О. Власій, О. М. Дудка. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. 72 с.

6. Гилл Марта. Гармония цвета. Естественные цвета. Руководство для создания наилучших цветовых сочетаний. М.: АСТ Астрель, 2006. 108 с.

7. Гилл Марта. Гармония цвета. Пастельные цвета. Руководство для создания наилучших цветовых сочетаний. М.: АСТ Астрель, 2004. 108 с.

8. Головчук А. Ф., Кепко О. І., Чумак Н. М. Інженерна та комп'ютерна графіка: Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 160 с

9. Горобець С. М. Основи комп'ютерної графіки: Навч. посібн. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 232 с.

10. Кащеєв Л. Б. Інформатика. Основи комп'ютерної графіки: Навчальний посібник / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко.

Харків: Видавництво «Ранок», 2011. 160 с.

11. Комп'ютерна графіка: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей 122 «Комп'ютерні

науки» та 123 «Комп'ютерна інженерія» з курсу «Комп'ютерна графіка» / Укладач: Скиба О. П. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. 88 с.

12. Маценко В. Г. Комп'ютерна графіка: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2009. 343 с.

13. Пічугін М. Ф. Комп'ютерна графіка: навч. посібник / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. Київ: Центр

учбової літ., 2013. 346 с.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!