Програма підготовки бакалаврів

 

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

 

Назва навчальної дисципліни

українською

англійською

 

Комп’ютерні мережі

Computer networks

Нормативна / варіативна

нормативна

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Спеціальність

051 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Кількість кредитів ЄКТС

3,5 кредити ЄКТС

Мова викладання

українська

Викладачі

Петрів Роман Іванович, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства

Профайл викладачів

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/308-petriv-roman-ivanovych

Консультації

Аудиторні консультації згідно розкладу консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

1. Обсяг навчальної дисципліни

Вид заняття

лекції

лабораторні заняття

практичні заняття

самостійна робота

К-сть годин

34

17

 

54

 

2. Ознаки навчальної дисципліни

Курс, (рік навчання)

Семестр

Вид підсумкового контролю

2

4

іспит

 

3. Анотація навчальної дисципліни

Дисципліна «Комп'ютерні мережі» призначена для підготовки бакалаврів у галузі сучасних комунікаційних систем. Даний курс знайомить студентів із загальними принципами побудови та функціонування комп’ютерних мереж, їх апаратним та програмним забезпеченням, технологіями бездротового зв’язку, а також з базовими принципами створення Web-ресурсів, забезпечуючи навички аналізу, вибору, проектування та побудови локальних комп’ютерних мереж, а також елементів глобальних інформаційних систем, зокрема Internet. При цьому здобуваються теоретичні та практичні навички функціонування і використання прикладного та системного програмного забезпечення , доступу та мережевої взаємодії.

 

4. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є формування у студентів систематизованих відомостей про основні принципи функціонування, побудову, сучасне апаратне і програмне забезпечення локальних та глобальних комп’ютерних мереж.

Завдання дисципліни – оволодіння базовими поняттями (термінологія, стандарти) загальної теорії мереж, принципами і засобами мережевої комунікації, зокрема глобальної мережі Internet, технічним та програмним мережевим забезпеченням, ознайомлення з базовим синтаксисом HTML для подальшого застосування при створенні, дослідженні, експлуатації, модернізації систем автоматики в області комп’ютерно-інтегрованих технологій.

 

5. Компетентності (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність володіти основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, кодування, оброблення та передавання інформації для вирішення завдань в галузі професійної діяльності для проектування систем автоматизації та телекомунікацій з використанням комп’ютерно-інтегрованих технологій.

 

6. Результати (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Вміння застосовувати сучасні інформаційні технології та використовувати Інтернет-ресурси.

 

7. Зміст навчальної дисципліни

1. Етапи розвитку комп’ютерних мереж. Базові поняття, концепції, стандарти комп’ютерних мереж.

2. Основи передавання даних в комп’ютерних мережах.

3. Класифікація комп’ютерних мереж.

4. Модель OSI (Open System Interconnection).

5. Фізичні середовища передавання даних.

6. Топології комп’ютерних мереж.

7. Методи доступу до мережі.

8. Методи комутації в комп’ютерних мережах.

9. Маршрутизація в комп’ютерних мережах.

10. Апаратне забезпечення комп’ютерних мереж.

11. Базові мережні технології. Бездротові технології зв’язку.

12. Глобальна мережа Internet. Структура і принципи функціонування.

13. Мережеві протоколи і служби Internet.

14. Основи Web-технологій.

15. Основні види загроз у мережах та засоби боротьби з ними.

 

8. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Комп’ютерні мережі» здійснюється відповідно до кредитно-модульної системи організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (виконання завдань під час аудиторних занять) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю – іспит.

Критерії оцінювання кожного виду навчального заняття передбачають врахування таких чинників, як правильність та повнота виконання роботи, дотримання навчального графіку, розуміння матеріалу, правильність наведеної відповіді, що відображає розуміння вивченого матеріалу, вміння аналізувати отриману інформацію. За активність при проведенні занять, за виконання індивідуальних завдань студенти можуть отримувати додаткові бали. За наявності результатів, попередньо отриманих в системі формальної та неформальної освіти, студенту можуть бути перезараховані відповідні модулі (кредити).

 

9. Рекомендована література

1. Комп’ютерні мережі [навчальний посібник] / А.Г.Микитишин, М.М.Митник, П.Д.Стухляк, В.В.Пасічник – Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.

2. Комп’ютерні мережі [Текст]: 2-ге оновл. і доп. вид. / Є.Буров; ред. В.Пасічник. – Л.: БаК, 2003. – 584 с.

3. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. – СПб: Питер, 2016. – 992 с.

4. Вишняков В.М. Сучасні технології побудови комп’ютерних мереж / Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2004. – 128 с.

 

10. Технічне та програмне забезпечення

Комп’ютерна лабораторія, обладнана мережевими засобами з доступом до Internet. Мережеві компоненти системного програмного забезпечення. Прикладне мережеве програмне забезпечення (open source, GNU GPL тощо).

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!