Програма підготовки бакалаврів

 

Українська академія друкарства

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій

 

Назва навчальної дисципліни

українською

англійською

 

Основи автоматики і комп’ютерних технологій

Fundamentals of Automatics and Computer Technologies

Мова викладання

українська

Викладачі

Стрепко Ігор Теодорович, к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства

Профайл викладачів

http://akt.uad.lviv.ua/index.php/about/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/item/315-Strepko-Ihor-Teodorovych

Консультації

Очні консультації згідно з розкладом консультацій кафедри: (http://akt.uad.lviv.ua/)

 

1.  Анотація навчальної дисципліни

Розвиток науково-технічного прогресу пов’язаний з широким використання систем автоматики та комп’ютерних технологій при автоматизації технологічних процесів і виробництв. За допомогою цих систем підвищується якість поліграфічної продукції, зростає продуктивність праці, покращуються умови роботи працівників та покращується екологічна ситуаація в місцях розміщення поліграфічних підприємств.поліграфічних підприємств та . Матеріал курсу охоплює широкий спектр питань: від ознайомлення з етапами розвитку техніки автоматизації, до вивчення  понять і положень теорії автоматичного керування,  класифікації сучасних засобів автоматики , статичних та динамічних характеристик елементів систем автоматичного регулювання і керування до створення гнучких виробничих систем та робототехнічних комплексів

 

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є професійна орієнтація студентів, яка забезпечує загальне ознайомлення їх з автоматизованим виробництвом на основі сучасних інформаційних технологій  та сприяє усвідомленому поглибленню знань при подальшому вивченні усіх спеціальних дисциплін напрямку підготовки 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».  У цій дисципліні в найпростішій формі розглядаються елементи і системи автоматичного регулювання в їх історичному розвитку, основи побудови та аналізу систем автоматичного регулювання і керування без використання складних математичних методів, але з чітким розумінням та усвідомленням як суті регулювання, так і впливу різних чинників на якість регулювання.

Об’єктом освоєння дисципліни є автоматичні та автоматизовані системи регулювання та керування технологічними процесами.

Завдання полягає у  спроможності студентами застосувати отримані знання для вирішення інженерних задач при  експлуатації сучасних  пристроїв та систем автоматизації.

3.  Компетентності (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність застосовувати знання про основні принципи та методи регулювання технологічними параметрами , принцип роботи засобів автоматики та їх статичні та динамічні характеристики

 

4.  Результати (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни

Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи регулювання  технологічними параметрами для обґрунтування вибору засобів автоматики та оцінювання показники якості процесу регулювання.

 

5.  Обсяг навчальної дисципліни

 

Вид заняття

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Загальний баланс часу роботи

Кількість кредитів ЕСТS

Кількість годин

34

17

69

120

4,0

 

6.  Ознаки навчальної дисципліни

 

Курс, (рік навчання)

Семестр

Спеціальність

Ступінь вищої освіти

Вид підсумкового контролю

Нормативний / вибірковий

Формат курсу

1

2

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

бакалавр

іспит

Н  

Змішаний

(blended learning)

 

7.  Зміст навчальної дисципліни (список тем)

1. Вступ

Історія розвитку автоматики та автоматизації.

Ступені автоматизації.

Технічний, екномічний та соціальний аспекти автоматизації.

     2 Види і типи виробництв.

            Структура виробничого процесу.

            Технологічний процес та технологічні операції.

            Уніфікація технологічних процесів.

Основні етапи розробки технологічного процесу.

3. Складові частини автоматизації.

       Автоматичного технологічного контролю (вимірювання).

       Автоматичного регулювання.

       Дистанційного керування.

       Автоматичного захисту і автоматичного ввімкнення резерву.

       Автоматичного блокування.

       Автоматичного програмного керування.

       Автоматичної сигналізації.

4. Основні визначення і поняття теорії автоматичного керування.

5. Системи регулювання технологічних процесів.

       Основні принципи регулювання.

       Принцип регулювання за відхиленням .

       Принцип регулювання за збуренням.

       Принцип самоналагодження.

       Зворотний зв’язок  як одне з основних понять автоматики.

6. Класифікація елементів автоматики за їх функціональними ознаками.

       Статичні та динамічні характеристики техічних засобів автоматики.

       Поняття про коефіцієнт передачі елементів.

7. Об’єкти регулювання та їх властивості.

       Класифікація об’єктів регулювання.

8. Автоматичні регулятори.

       Функціональна схема автоматичного регулятора.

       Класифікація автоматичних регуляторів.

       Закони регулювання.

9. Вплив властивостей об’єкта регулювання  і автоматичного регулятора на характер перехідного процесу в САР.

       Основні показники якості процесу регулювання.

10. Принципи та методи вимірювання.

       Похибки вимірювання.

       Систематичні та випадкові похибки.

       Обробка результатів вимірювання.

11. Локальні системи автоматичного регулювання.

       Терморегулятори.

       Системи регулювання в’язкості фарби.

       Системи регулювання натягу стрічки.

       Автоматизація обліку виробів.

12. Системи напівавтоматичного та автоматичного дискретного керування.

       Правила складання релейно-контактних схем.

       Основні формули алгебри Буля.

       Мікроконтролерні системи дискретного керування.

13. Системи автоматизованого проектування.

       Стадії проектування виробу.

       Обмеження на проектування.

       Типова структура технічних засобів ЕОМ.

       Мовні засоби САПР.

       Склад програмного забезпечення.

14. Загальні поняття робототехніки.

       Покоління промислових роботів.

       Принципи побудови промислових роботів, їх характеристики.

15.Гнучка автоматизація виробництва.

       Гнучкі виробничі системи.

       Рівні організаційної структури  гнучкого автоматизованого виробництва.

       Перспетивні напрямки впровадження комп’ютерно-інтегрованих технологій у видавничо –поліграфічному комплексі.

 

8.  Система оцінювання та вимоги

Контроль знань та умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Основи автоматики і комп’ютерних технологій»

здійснюється згідно кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни за семестр визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою балів, отриманих за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне (усне опитування, написання реферату) та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу змістовних модулів (модульний контроль). Форма підсумкового контролю – іспит).

Критерії оцінювання кожного виду навчального заняття передбачають врахування наступних чинників: правильність та повнота наведеної відповіді, яка відображає розуміння вивченого матеріалу, вміння аналізувати отриману інформацію для вибору правильного методу і практичного засобу отримання результату. За активність на практичних заняттях, а також за своєчасне виконання всіх домашніх завдань, написання рефератів на задані теми та участь в олімпіадах різних рівнів студенти можуть отримувати додаткові бали.

 

9.  Рекомендована література

1.    Пістун Є.П., Стасюк І.Д. Основи автоматики та автоматизації. навч.посібник. Львів:Львівська політехніка, 2014. 336 с.

2. Автоматизація виробничих процесів : підручник / І. В. Ельперін, О. М. Пупена, В. М. Сідлецький, С. М. Швед ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Ліра-К, 2015. 378 с.. Інформаційний ресурс. https://img.yakaboo.ua/media/mediagallery/pdf/1/2/12170.pdf

3. Гаранюк І.П., Стрепко І.Т. Засоби автоматики і телемеханіки: навч. посібник.– Львів: Вид-во УАД, 2006. 120 с.

4. Головко Д.Б., Рего К.Г., Скрипник Ю.О. Автоматика і автоматизація технологічних процесів.Київ.: Либідь, 1997.232с.

5. Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС: підручник /За заг. ред. Л.С.Ямпольського.Київ.: Вища шк., 1992. 431 с.

6. Волощак І.А., Стрепко І.Т. Автоматизований електропривод поліграфічних машин: підручник:-Львів; Фенікс, 1998,240с.

7. Основи проектування цифрових логічних пристроїв:навч. посібник /Б.В.Дурняк, І.Т.Стрепко,  Г.Н. Тітов, О.В. Тимченко. Львів: Вид-во УАД, 2006, 272 с.

 

8. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи автоматики і автоматизації"./ В.І. Гурей., Б.В. Дурняк Б., С.Г. Стельмащук, І.Т.Стрепко. Львів: Київська правда, 1997.81с.

 

10. Технічне та програмне забезпечення

Технічне забезпечення: обладнання: комп’ютерний мультимедійний проектор (для читання лекцій); міні робот промисловий ПМР-0,5; комп’ютери з доступом до мережі Інтернету; принтер.

Базове програмне забезпечення загального призначення: операційна система Windows 7; засіб архівування WIN RAR; засоби телекомунікації – локальна мережа з виходом в Інтернет.

Прикладне програмне забезпечення загального призначення: текстовий процесор Microsoft Word 7; табличний процесор Microsoft Excel 7; системи підготовки мультимедійних презентацій Microsoft Power Point 7; програма для роботи з PDF-файлами Adobe Acrobat Reader.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!